Daling van geluidklachten in Breda

Inwoners van Breda klagen minder over het geluid tijdens evenementen in de stad. Het aantal klachten is de laatste jaren afgenomen: van ongeveer 800 in 2016 naar 460 vorig jaar. De gemeente denkt dat het komt door betere communicatie, maar er zijn ook technische maatregelen genomen.

De gemeente verklaart de afname vooral door betere informatievoorziening, sneller handelen en het één-loketprincipe. Een woordvoerster zegt in BN De Stem: “De informatievoorziening aan de buurt is beter geregeld. De organisatie van het evenement is hiervoor verantwoordelijk. Burger kunnen hun melden ook beter en sneller melden sinds vorig jaar. Alle meldingen die binnenkomen gaan per mail direct naar de toezichthouders Evenementen, waar ze indien nodig worden opgepakt en afgehandeld.”

Om de geluidsdruk verder te beperken besloot de gemeenteraad toen echter ook om te kijken waar en wanneer het geluid zachter gezet kan worden en hoe nieuwe speakertechnieken of geluidwerende schermen daarbij ingezet kunnen worden.

Strategie

Het aantal evenementen waarop toezicht en handhaving heeft plaatsgevonden, is in 2017 gelijk aan de raming. In augustus 2017 is het nieuwe evenementenbeleid in werking getreden. Ruim vóór die tijd was bij toezicht het accent al verschoven naar de voorkant van het proces. Het succes van deze werkwijze is daarom meegenomen in het vastgestelde beleid. Toezicht aan de voorkant houdt onder meer het volgende in:

  1. adviseren aan onze vergunningverleners en overleggen met hen
  2. samenwerken met de organiserende partijen
  3. Tijdens de opbouw controles uitvoeren
  4. In contact zijn met omwonenden over bijvoorbeeld afval, geluidshinder, bereikbaarheid tijdens het evenement, inhoud van informatiebrieven, en dergelijke

Het principe ‘high trust, high penalty’ maakt deel uit van de handhavingsstrategie. Men investereert in toezicht met als doel: mogelijk maken dat we meer los kunnen laten in de handhaving. Bij een positieve evaluatie kan dit leiden tot een vermindering van toezicht en handhaving en in negatieve evaluaties tot een intensivering van toezicht en handhaving (of in het uiterste geval het niet verstrekken van de vergunning).

Bronnen: BN De Stem, Gemeente Breda