Internetconsultatie Aanvullingsbesluit geluid gestart

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden het ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet voor. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Met het ontwerpbesluit worden regels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen gemoderniseerd en geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet.

Burgers, bedrijven, initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en bestuursorganen worden geraakt door dit aanvullingsbesluit. Men kan tot 8 april 2019 een reactie geven op het ontwerpbesluit.

Het doel van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is om de rijksregels voor geluid van grote geluidbronnen toe te voegen aan de Omgevingswet. De regels in het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet gaan over:
• het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie);
• het toelaten van geluidgevoelige gebouwen nabij die geluidbronnen;
• sanering van te hoge geluidbelastingen langs decentrale infrastructuur.

De nieuwe geluidregels hebben als doel om omwonenden en andere belanghebbenden beter te beschermen tegen een onbeheerste toename van geluid van genoemde grote geluidbronnen en om nieuwe situaties met te hoge geluidbelastingen te voorkomen. Tegelijk worden de belangen van deze geluidbronnen bij voldoende geluidruimte geborgd. De verwachting is dat de nieuwe geluidregels – na de eerste invoering – zullen leiden tot een beperking van de totale uitvoeringslasten vanwege vele vereenvoudigingen die zijn doorgevoerd in de normen en de systematiek.

Men kan tot en met 8 april 2019 op alle onderdelen van het ontwerp-Aanvullingsbesluit Omgevingswet en de bijbehorende nota van toelichting een reactie inbrengen, te weten:
• de artikelen,
• het algemeen deel van de nota van toelichting,
• de artikelsgewijze toelichting.

Bron met de volledige aankondiging en alle documenten: Overheid.nl