“Kleinere en kosteneffectievere” maatregelen N201

Gedeputeerde Staten van Utrecht willen komen tot een “kleiner en kosteneffectiever pakket” van maatregelen om een aantal knelpunten op te lossen op de N201 tussen Vreeland en Amstelhoek. Ook bij dit pakket moet er extra aandacht zijn voor leefbaarheid en verkeersveiligheid, aldus een persbericht van de provincie Utrecht. Welke verkleining van het pakker voorzien is, vermeldt het persbericht niet.

Het voorstel wordt op 20 januari 2021 besproken in de commissie Milieu en Mobiliteit waarna Provinciale Staten er op 27 januari 2021 een besluit over nemen.

Provinciale Staten (PS) hebben in februari 2019 gekozen voor het oplossen van de verkeersknelpunten zonder de weg te verbreden, met veel aandacht voor leefbaarheid, natuur en landschap. Na dit besluit van PS is een plan uitgewerkt met een integraal pakket aan maatregelen. Dit plan moet nu worden aangepast.

Aandacht voor leefbaarheid

Naast het oplossen van een groot aantal knelpunten op het gebied van doorstroming en bereikbaarheid, is er in het plan veel aandacht voor leefbaarheid, lucht en geluid en voor het behouden en/of versterken van de natuur en het landschap. Die extra aandacht is er ook voor de kwaliteit en de veiligheid van de fietsroute langs het hele traject en er worden maatregelen voorgesteld voor het verbeteren van het openbaar vervoer.

Participatie en onderzoek

Vanaf 2017 is de omgeving meegenomen bij het maken van het plan. Via diverse bijeenkomsten, een breed uitgezette enquête en meerdere ontwerpateliers konden aan- en omwonenden en andere belanghebbenden meedenken en voorstellen aandragen om de verkeers- en leefbaarheidsknelpunten op te lossen.

Door de provincie zijn onderzoeken verricht op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, geluid, landschap en natuur. Naar aanleiding van deze onderzoeken en de participatiebijeenkomsten zijn de voorkeursvariant en de uitwerking daarvan tot stand gekomen.

Heroverweging

Gedeputeerde Staten zien kansen om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid op de N201 te verbeteren, maar zijn van mening dat in het huidige plan “de kosten niet in balans zijn met de maatschappelijke opbrengsten, en dat de toegevoegde waarde van de individuele projectonderdelen nog onvoldoende scherp is”.

Vervolg

Het voorstel betekent dat het plan moet worden aangepast en het onderzoek naar maatregelen met een jaar wordt verlengd. Die tijd wordt gebruikt om te komen tot een nieuw, kleiner en kosteneffectiever plan voor een toekomstbestendige N201.

Bron: Provincie Utrecht