Landelijke windmolenbepalingen niet compleet

Tot 2021 waren er nationale normen voor windparken op land. De rechter oordeelde in juli 2021 dat hiervoor een milieueffectrapport (MER) ontbrak. De staatssecretaris wil nieuwe, nationale normen vaststellen en heeft daarvoor nu wel een MER opgesteld. Dit is in Nederland de eerste keer dat zo’n rapport is opgesteld voor nationale milieunormen.

De milieugevolgen van verschillende milieunormen zijn overwegend goed in beeld gebracht, oordeelt de Commissie. Er is gekeken naar geluidhinder, veiligheid, slagschaduw, lichthinder en aan te houden afstanden tussen windturbines en woningen. De beoogde nieuwe standaardnorm voor geluid is strenger dan de eerdere norm. De kans op ernstige geluidhinder neemt daardoor fors af voor direct omwonenden van windparken, staat in het rapport. Maar in het rapport staat niet welke gevolgen dit heeft voor de totale bevolking van Nederland. Over dat effect is meer informatie nodig, stelt de Commissie.

Uit het rapport blijkt daarnaast dat er met de strengere normen minder ruimte voor windenergie op land overblijft. Die analyse is niet compleet. De staatssecretaris wil naast een geluidnorm ook een afstandsnorm van windturbines tot woningen vastleggen. De afstandsnorm biedt geen extra bescherming voor de gezondheid dan de geluidnorm al doet, blijkt uit het MER. Wel zal de afstandsnorm de beschikbare ruimte voor windenergie meer kunnen beperken dan nu te lezen is in het rapport, zegt de Commissie. Niet duidelijk is welke consequenties de nieuwe normen samen hebben.
De Commissie adviseert om eerst het MER aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de nieuwe nationale windturbinenormen.

Advies reikwijdte en detailniveau

Naast geluid, slagschaduw en externe veiligheid hebben windparken meer milieueffecten. Een brede blik is nodig voor een goede afweging over de nieuwe milieunormen in de alternatieven. Laat niet bij voorbaat normen afvallen als ze kunnen bijdragen aan de bescherming van de leefomgeving. Denk aan normen over participatie van bewoners bij windparken en normen over de bescherming van vogels en vleermuizen. Houd ook een brede blik bij het selecteren van de alternatieven. Voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw zijn aangepaste normen denkbaar: hogere en lagere. Breng de milieueffecten van de verschillende mogelijkheden in beeld. In Nederland is er per regio een Regionale Energiestrategie (RES 1.0) opgesteld. Deze vormen een duidelijke en herkenbare vergelijkingsbasis voor de milieueffecten. Gebruik de RES’en daarom om de situatie onder de “oude” milieunormen te vergelijken met mogelijke nieuwe normen. Laat zien wat de invloed is op de energieopbrengsten.

De staatssecretaris neemt het advies van de Commissie mee bij het opstellen van het MER. Verwacht wordt dat het rapport medio 2022 gereed is en dat de nieuwe windturbinenormen medio 2023 in werking gaan.

Bron: Commissie MER