LFG essentieel locatie aansluiting windpark Eems

De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden. Aansluiting van dit windpark kan volgens regiopartijen onder een aantal randvoorwaarden via de route Eemshaven-West. Bij dit advies speelde een onderzoek naar laagfrequent geluid een belangrijke rol.

De dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen doen dit advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Naar verwachting neemt het ministerie begin november 2020 een besluit over het voorkeursalternatief (VKA), waarin het aansluitpunt en de kabelroute zijn opgenomen. 

Aansluiting via Eemshaven

Het advies is onder andere gebaseerd op draagvlak, milieu en gezondheid en ruimtelijke inpassing. De regiopartijen hebben in hun afweging rekening gehouden met lokale belangen, de kwetsbare natuur van de Wadden, de landbouw en de grote complexiteit van de route Eemshaven-Oost. Daarom adviseren Groningen en Fryslân om de hoogspanningskabel naar Eemshaven-West aan te leggen, maar alleen als er rekening wordt gehouden met randvoorwaarden. De regio stelt dat een goed gebiedsproces, een gebiedsfonds, rekening houden met de aansluiting van toekomstige windparken, horizontaal boren, het toekomstperspectief van de boeren in het betrokken gebied en een onderzoek naar laagfrequent geluid essentieel zijn voor het draagvlak.

Bron: Provincie Groningen.