Minister deelt voortgang onderzoeken vliegtuiggeluid

Minister Harbers (Infrastructuur) heeft de rapportages van drie onderzoeken over vliegtuiggeluid in
het kader van de Uitvoeringsagenda van de Luchtvaartnota gedeeld. De kennis uit deze onderzoeken
worden volgens de minister benut bij de uitvoering van het kabinetsbesluit en de programmatische
aanpak geluid voor Schiphol, wat samenhangt met het kabinetsbesluit van 24 juni 2022 om
geluidsoverlast te reduceren. Hieronder staan enkele passages uit de brief van de minister naar de
Kamer. Op de website van de Rijksoverheid staan de volledige brief en alle bijbehorende rapporten.

  • Het consortium van RIVM, NLR en To70 heeft een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van de validatie van rekenmodellen met metingen.
  • Er lopen twee citizen science projecten, één is gericht op geluidgevoeligheid en de ander op rustmomenten. De resultaten hiervan zijn voorzien aan het eind van 2022 en zullen op de website worden gepubliceerd.
  • In het rapport ‘Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020’ van GGD GHOR Nederland wordt zowel een analyse gegeven van de landelijke situatie, als de lokale situatie rondom burgerluchthavens van nationale betekenis en militaire vliegvelden. Ook worden trends in kaart gebracht en is een vergelijking opgenomen met andere geluidbronnen.
  • De GGD GHOR Nederland geeft ook een aantal aanbevelingen gericht op het beleid omtrent vliegtuiggeluid. In lijn met de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert de GGD te sturen op het verminderen van de geluidbelasting rondom de Nederlandse luchthavens. Daarnaast geeft de GGD aan dat beleid zich ook zou moeten richten op niet-akoestische factoren.
  • Er kunnen hindercurves (blootstelling-respons relaties) per luchthaven worden afgeleid.
  • Het NLR heeft een computerapplicatie gemaakt voor het publiek beschikbaar maken van het Doc29-model (van Schiphol). Op 3 november 2021 is aangegeven dat de computerapplicatie openbaar wordt gemaakt. De computerapplicatie kan worden gevonden met de volgende link: https://vliegtuiggeluid.nlr.nl . Belangstellenden kunnen hiermee voor bestaande routes en vliegtuigtypen berekeningen uitvoeren.
  • In acht onderzochte landen is het normenstelsel onderzocht. Ze laten een uiteenlopend stelsel zien van grenswaarden en geluidindicatoren. Verder wordt het beleid in de onderzochte landen vooral gebaseerd op een gemiddelde geluidbelasting en is het vooral gericht op het beperken en reguleren van woningbouw in geluidbelast gebied om nieuwe gehinderden te voorkomen.
  • In de loop van het jaar zal de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer informeren over een uitwerking van de aanbevelingen in het advies wat betreft de WHO-richtwaarden voor geluid.
  • Er is aangegeven dat het kabinet wil inventariseren of er uitvoerbare mogelijkheden resteren om rekening te houden met grondgeluid in toekomstig beleid en het laagfrequente karakter ervan. Uit deze inventarisatie zal blijken of en op welke wijze dit kan worden aangepakt. Om invulling te geven aan deze toezegging is het Nederlands Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum (NLR) gevraagd om te inventariseren of er uitvoerbare maatregelen zijn om de hinder door LFG te verminderen. Het NLR heeft in het onderzoek naar 16 concrete maatregelen tegen hinder door LFG verkend, maar concludeert dat het moeilijk is om op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek de effectiviteit en de kosten van deze maatregelen te bepalen.

Bron: Rijksoverheid