Minister gaat geluidbeleid sanering doorlichten

Er gaat ca. 25 miljoen euro per jaar om in de subsidieregeling verkeerslawaai (exclusief MJPG). In een brief aan voorzitter van de Kamer, geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan hoe ernstig de gevolgen van geluidsoverlast kunnen zijn. Daarom acht deze de doorlichting belangrijk. Doelstelling van de beleidsdoorlichting is het bepalen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de geluidsanering bij wegen in beheer bij provincies, gemeenten en waterschappen. Het gaat om drukke wegen met een hoge geluidbelasting, zoals N-wegen en doorgaande wegen binnen de bebouwde kom.

Al in 2015 heeft het RIVM een beleidsdoorlichting uitgevoerd voor geluid. Hieruit zijn veel adviezen gekomen die zijn opgenomen in de Omgevingswet, die begin 2021 is afgerond. De doorlichting van 2022 zal zich vooral richten tot de resultaten die bereikt zijn in de periode 2015-2021 onder het bestaande recht. De staatssecretaris verwacht het eindrapport van het onderzoek eind 2022 aan de kamer te kunnen aanbieden.

Bron: Rijksoverheid