Bestuurlijke afspraken invoering basisgeluidemissie

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben nadere afspraken gemaakt over de basisgeluidemissie.

Afspraken

Gemeenten en waterschappen kunnen zelf een basisjaar kiezen voor de basisgeluidemissie. Het basisjaar is uiterlijk 2026. Ook wordt de ondergrens voor het aantal motorvoertuigen per etmaal verhoogd van 1.000 naar 2.500. Dit geldt zowel voor de wegen waarvoor het bevoegd gezag een basisgeluidemissie vastlegt als voor het toepassingsbereik van de regels over geluid door wegen in paragraaf 5.1.4.2a Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Hierdoor verminderen de onderzoekslasten.

Gevolgen voor toepassen van de regels

Het Bkl moet hiervoor worden aangepast. De aanpassing zal niet gereed zijn voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat betekent:

  • dat de verplichting tot het vastleggen van een basisgeluidemissie wordt uitgesteld (artikel 11.46 Bkl treedt op een nader te bepalen tijdstip in werking),
  • er vaste afstanden voor het geluidaandachtsgebied gelden (artikel 17.5 Omgevingsregeling) en
  • dat de regels over geluid door wegen (paragraaf 5.1.4.2a Bkl) bij inwerkingtreding in eerste instantie blijven gelden vanaf 1.000 motorvoertuigen per etmaal.

Bron: Informatiepunt Leefomgeving