Oproep ProRail duurzamere geluidschermen

ProRail zoekt innovatieve concepten om een systeemsprong (ten opzichte van de huidige standaard geluidsschermen) te maken in het reduceren van de milieu-impact van geluidsschermen met behoud van de benodigde akoestische en constructieve eigenschappen. Onder milieu-impact verstaan we met name CO2 voetafdruk en circulariteit (welke tot uiting komen in de Milieukostenindicator score).

Geluidschermen hebben een relatief groot aandeel in de materiaalstromen van ProRail. Met een geschatte omvang van ruim 7kton CO2 op jaarbasis staan ze op plek 5 van meest CO2 intensieve producten binnen. De komende jaren gaan er bovendien meer kilometers geluidsscherm geplaatst worden dan gemiddeld waardoor dit aandeel nog zal stijgen.

ProRail is zich bewust van meerdere innovaties in Nederland en Europa die een sterk positieve impact kunnen hebben op de milieudruk en circulariteit van geluidschermen. ProRail wil de toepassing van deze innovaties daarom faciliteren door dit innovatiepartnerschap.

Oplossingen moeten in ieder geval voldoen aan de volgende functionele eisen: 

  • Het geluidsscherm absorbeert en isoleert geluid (Conform Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (publicatiedatum 01-01-2020) – bijlage IV – paragraaf 5.3.7. Deze bijlage van het reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 is te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0031722/2021-04-01#BijlageIV)
  • Weerstaat de belasting van wind- en trein-stuwdruk (constructieve veiligheid) 
  • Presteert over de gehele levensduur beter op gebied van CO2 en circulariteit (MKI) dan de huidige bekende geluidschermtypes met ambitie CO2 neutraal en 100% circulair.


Innovatiepartnerschap
In een innovatiepartnerschap wil ProRail met marktpartijen diverse oplossingen (door)ontwikkelen en geschikt maken voor de spoorse sector. Het innovatiepartnerschap bestaat uit meerdere fasen met aan het eind van elke fase weer een go/no go moment: 

0. Mededingingsfase 
ProRail heeft er bewust voor gekozen om het aantal minimumeisen in de eerste fase van deze aanbestedingsprocedure te beperken om zo maximaal de ruimte te geven aan de innovatiekracht van marktpartijen. De innovatieve oplossing hoeft bij indiening van het projectvoorstel niet meteen te voldoen aan alle eisen. Wel moet duidelijk zijn of en hoe gegadigde aan de eisen gaat voldoen en wat daarvoor eventueel nodig is.

1. Onderzoeks- en ontwikkelfase
Met maximaal 12 partijen die als beste uit de fase van inschrijving/mededinging zijn gekomen, wordt bij de start van fase 1 een overeenkomst gesloten voor de duur van de Onderzoek- en ontwikkelingsfase. Partijen ontvangen een vergoeding van €10.000 voor deze fase. 

2. Testfase
Met maximaal 8 partijen die als beste door fase 1 komen starten we fase 2. Deze is opgedeeld in twee delen:
a. Labtesten op 12m2 scherm
b. Veldtest met 12 strekkende meter scherm Voor heel fase 2 wordt uitgegaan van maximaal €20.000 vergoeding per deelnemer (€10.000 voor fase 2a en €10.000 voor fase 2b) op basis van de begroting en daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarnaast stelt ProRail voor deze fase een onderzoekbudget ter beschikking voor het uitvoeren van de benodigde proeven.

3. Commerciële/ toepassingsfase: inkoop en implementatie
ProRail is voornemens om met 4 partijen die het best door fase 2b komen een overeenkomst te sluiten voor de levering van ca 250m2 innovatief geluidscherm. 

Dit heeft tot doel om de innovaties ook daadwerkelijk hun weg te laten vinden in projecten. Dit krijgt mogelijk de vorm van 4 directieleveringen aan de contractanten (aannemers) van het nog aan te besteden concurrerende raamovereenkomst MJPG.

Lees voor de complete toelichting op dit innovatiepartnerschap de gehele leidraad en alle bijbehorende bijlages.

Het voorstel
De volgende documenten moeten worden aangeleverd:

  • Inschrijvingsformulier: conform het model in Bijlage 4 van de leidraad (download die hier).
  • Projectvoorstel: maximaal 10 A4, conform eisen tabel 1 hoofdstuk 3 van de leidraad. Let op: wanneer het voorstel meer pagina’s omvat dan worden de aanvullende pagina’s niet beoordeeld.

Uw documenten en/of inschrijving dienen volledig en rechtsgeldig ondertekend vóór de in TenderNed genoemde datum en tijdstip te zijn ingediend via TenderNed. Documenten moeten in het Nederlands ingediend worden. Lees de gehele leidraad goed door!

Bron: Starthubs