Overbetuwe naar rechter om plan railterminal

Volgens de gemeente Overbetuwe houdt het plan van de provincie voor een railterminal te weinig rekening met de belangen van de inwoners. Daarom heeft de gemeente een beroepschrift ingediend tegen het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland en de bijbehorende Natuurbeschermingswetvergunning. De provincie wil de railterminal aanleggen langs de Betuweroute tussen Valburg en Reeth.

Ontbrekende bronnen en zeilende treinen

De gemeente geeft in het beroepschrift veel aandacht aan geluid, verkeersveiligheid, licht en stikstofdepositie. Omdat het inpassingsplan en de Natuurbeschermingswetvergunning onder de Crisis- en Herstelwet vallen, moet de Raad van State binnen zes maanden een uitspraak doen. Uit onderzoek dat de gemeente liet doen, blijkt dat diverse geluidbronnen ontbreken aan het rapport dat ten grondslag ligt voor het inpassingsplan van de provincie. Ook blijken de verkeersintensiteiten niet te kloppen. Ook maakt de gemeente bezwaar over de aanname dat bijna alle treinen ‘zeilend’ binnen zullen komen. Dit betekent dat de wagons niet meer gerangeerd zullen worden, maar glijdend doorrijden totdat ze tot stilstand komen. Echter, de gemeente schrijft in het bezwaar: ‘Het is niet goed denkbaar dat een exploitant van een railterminal een dergelijke functionaliteit niet zou willen aanbieden’.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente heeft sinds begin 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie over de Railterminal. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat inwoners van Overbetuwe zo min mogelijk last ervaren van de komst van de railterminal. In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over inpassing van de railterminal in het landschap en over een financiële bijdrage van de provincie aan de realisatie van gebiedsmaatregelen. De gemaakte afspraken blijven overeind en staan los van het beroep dat de gemeente nu indient. Dat kan, omdat gemeente en provincie over en weer erkennen dat ze ieder hun eigen rol en eigen verantwoordelijkheden hebben. Ze hebben begrip voor de verschillende belangen.

Bronnen: Omroep Gelderland, Gemeente Overbetuwe