Proef diffractor zwaar verkeer in De Lier (ZH)

Op de N223 start de provincie Zuid-Holland een onderzoek naar het effect van een nieuwe geluidmaatregel: de zogeheten WhisStone voor zwaar verkeer. Deze reduceert het verkeerslawaai van het zware (vracht) verkeer en wordt toegepast in combinatie met de reeds bestaande WhisStone voor personenautoverkeer.

De WhisStone is voorzien van groeven die in de wegberm aansluitend aan het asfalt worden gelegd. Deze platen buigen het geluid naar boven af waardoor de bebouwing langs de weg minder geluidsoverlast ondervindt. Zo wordt de geluidshinder verminderd en de leefbaarheid verbeterd. Bijkomend voordeel is dat deze platen de verkeersveiligheid bevorderen omdat ze ook fungeren als bermverharding.

Uit een eerdere test bleek dat deze maatregel zijn nut heeft bewezen. Tijdens de proef wordt het effect in de praktijk te getest. Omdat het hier gaat om een nog niet eerder toegepaste innovatieve geluidsmaatregel zullen na aanleg metingen plaatsvinden om het effect in de praktijk te bepalen. Voor het onderzoek wordt een haag tijdelijk verwijderd, na uitvoering van de proef wordt deze weer teruggeplaatst.

Enquête

De direct omwonenden wordt met een enquête gevraagd naar hun bevindingen van de nieuwe geluidmaatregel.

Hinder

Voorafgaand aan de proef worden de WhisStones langs de N223 aangebracht en is er sprake van beperkte hinder voor de weggebruikers. Tijdens de proef is er, buiten de spits gedurende korte tijd een halve rijbaanafzetting op de hoofdrijbaan. Met tijdelijke verkeerslichten wordt het verkeer om-en-om langs de werkzaamheden geleid.

Slimme oplossingen

De provincie Zuid-Holland streeft naar een vlot en veilig gebruik van het provinciale wegennetwerk. Langs deze wegen wonen en werken veel mensen wonen die hinder kunnen ondervinden van het verkeer. Investeren in bereikbaarheid gaat hand in hand met investeringen in leefbaarheid door het toepassen van geluidsreducerende maatregelen zoals stil asfalt en geluidsschermen. Toch bieden deze maatregelen niet altijd de juiste oplossing. In samenwerking met het bedrijfsleven is gezocht naar slimme oplossingen die het geluid reduceren en ook in dergelijke omstandigheden toepasbaar zijn.

Bron:

Provincie Zuid-Holland