Provinciale verkiezingen: wat doet het geluid?

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan: op 20 maart mogen we naar de stembus. Komt het thema geluid terug in de verkiezingsprogramma’s? We bekijken als voorbeeld de provincie Overijssel.

Overijssel heeft diverse middelgrote steden, ook veel landelijke gebieden met windmolenlocaties, diverse provinciale wegen, en het ligt in de invloedssfeer van Lelystad Airport. Daarmee geeft het mogelijk aardig richting over vergelijkbare thema’s in andere provincies. Overijssel heeft echter geen stiltegebieden.

Van de grotere partijen (in de Tweede Kamer) heeft de redactie de verkiezingsprogramma’s doorgenomen. Het thema geluid komt direct of indirect wel degelijk terug, bij de ene partij wat meer dan bij de andere. Er blijken uiteraard verschillen te zijn, maar in bepaalde aspecten zijn de overeenkomsten ook groot. Hieronder per partij stukken uit het programma. Alle Overijsselse programma’s zijn te vinden via de site van Overijssel Kiest.

VVD

Het woord ‘geluid’ (of iets soortgelijks) komt in het VVD-programma niet voor. Wel vinden we het volgende:

 • We willen een ‘Hanzelijn van asfalt’ voor een goede verbinding met de Randstad.
 • Richting het rijk voeren we een constructief kritische lobby omtrent Lelystad Airport: we zien de economische kansen en zetten in op spoedige herindeling van het luchtruim zodat het prettig blijft leven in Overijssel.
 • Voor energieopwekking beperken we ons niet tot één techniek zoals windenergie

PVV

De PVV is ontevreden over de koers van de provincie in de laatste jaren en laat dat ook duidelijk blijken in het programma dat (in tegenstelling tot het de laatste Tweede Kamerverkiezingen) een stuk uitgebreider is dan een A4-tje. Minder duidelijk is wat ze wel precies willen de komende jaren.

 • De PVV wil geen windmolens in Overijssel. Het landschap in deze omgeving wordt verpest, ze kosten de belastingbetaler veel geld en ze draaien op subsidie. Daarbij zorgen ze bij omwonenden voor geluidshinder en gezondheidsklachten.
 • Men had al veel eerder kunnen weten dat Lelystad Airport overlast zou gaan veroorzaken in Overijssel. We willen daarom een onderzoek naar het functioneren van de Gedeputeerde Staten in zake het dossier Lelystad Airport.

CDA

Het CDA stipt diverse zaken aan die spelen in de provincie, en heeft o.a. punten over geluidschermen en grote en kleine windturbines.

 • Het CDA kiest vanwege de ruimtelijke effecten voor het stimuleren van zonne-energie op (bestaande) daken (in combinatie met het verwijderen van asbestdaken), stortplaatsen en geluidsschermen.
 • Het CDA blijft pleiten voor forse investeringen in weg, water en spoor. Het CDA vindt dat de provincie moet inzetten in op het verkorten van de reistijd tussen belangrijke economische centra in de regio, met de Randstad en met Duitsland. Onze prioriteit op de weg ligt bij het opwaarderen van de N35, maar ook de A1, N340, N50 en N36 hebben onze aandacht. Ook het wegnemen van geluidsoverlast voor omwonenden van de A1 bij Bathmen heeft onze aandacht.
 • Het CDA vindt dat de openstelling van Lelystad Airport alleen kan plaatsvinden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het luchtruim in uiterlijk 2023 is heringedeeld en dat de laagvliegroutes verdwijnen
 • Het CDA stimuleert voldoende infrastructuur om elektrische auto’s op te laden
 • Het CDA is voor plaatsen van grote windturbines op bedrijventerreinen en de aangewezen locaties in de omgevingsvisie, waarbij naast grondeigenaren ook de mensen in de omgeving meeprofiteren.
 • Als het gaat om kleine windmolens tot 20 meter stelt het CDA voor om buiten de Nationale landschappen, Natuurnetwerk Nederland (NNN) en gebieden met de kernkwaliteit openheid wordt voorgesteld een verkenning te doen.

D66

De meest uitgebreide kijk op het specifieke thema geluid vinden we bij D66.

 • Om de betrokkenheid van inwoners te stimuleren is het belangrijk om lucht-, geur- en geluidsoverlast zichtbaar en meetbaar te maken.
 • Ook dient de Provincie geluidoverlast door auto’s te verminderen. D66 kiest voor investeren in een vermindering van de geluidoverlast van wegen die door of langs woonkernen gaan. D66 zet in op meer 60 km/u zones in plaats van 80 km/u, maar kiest ook voor geluiddempend asfalt, bosschages of geluidsschermen. D66 vindt het van belang dat er bij het plaatsen van geluidsschermen altijd wordt gekeken naar een goede inpassing hiervan in het landschap. De schermen mogen niet onevenredig ingrijpen in het zicht op onze prachtige natuurgebieden of de lokale en regionale bedrijven.
 • Voor D66 blijft de fiets het startpunt in het denken over mobiliteit.
 • Om auto’s zo veel mogelijk uit onze prachtige binnensteden te houden zet D66 in op meer P&R’s aan de rand van steden en dichtbij (trein)stations.
 • D66 steunt het verbod op plaatsing van windmolens in natuurgebieden.
 • Denk aan zonnepanelen als geluidscherm langs de snelweg en windenergie langs op- en afritten. Door goede afstemming met de omgevingen maatschappelijke partners, maken we van de A1 een door de omgeving gedragen icoonproject.
 • Met de IJssel heeft Overijssel daarnaast een mogelijkheid om goederenvervoer over wegen te ontlasten en naar het water te verplaatsen
 • Daarnaast zet de Provincie in op een groter aantal laadpalen. Uitgangspunt hierbij is dat deze spreiding voldoende dekkend is voor zowel stedelijk als landelijk gebied.
 • D66 bepleit nadrukkelijk: eerst vaststelling van de Luchtvaartnota 2020-2050, dan herindeling van het luchtruim en pas dan opening Lelystad Airport.

GroenLinks

Ook GroenLinks heeft, zoals verwacht, een flink aantal punten opgenomen over geluid. Het staat ook in hun algemene ideale toekomstbeeld, waarin ze geen rol zien voor ‘herrie’.
“Stel je voor, dat het niet om groei en geld gaat, maar om beter en mooier. Dat Nederland niet het land wordt met extra autowegen en vliegvelden, herrie en vervuiling, maar het land met het beste duurzame en groene vervoer…”

 • De provincie besteedt actief aandacht aan overlast van geur, geluid en fijnstof bij het opstellen van het Omgevingsplan. Hierin worden gezondheidsaspecten nadrukkelijk meegewogen. Bij overtredingen van de normen wordt actief gehandhaafd.
 • Overijssel zal de komende jaren te maken krijgen met de aanleg van windmolenparken en zonneparken. Daarbij wordt rekening gehouden met de kwaliteit van het landschap, de natuur en biodiversiteit.
 • Door slim laden (Smart Charging) kunnen elektrische auto’s ervoor zorgen dat er meer stroom uit zon en wind mogelijk is op het elektriciteitsnet.
 • In het budget voor provinciale wegen wordt structureel geld voor fiets- en voetgangersvoorzieningen opgenomen.
 • De provincie bevordert het fietsgebruik door de aanleg en subsidiering van meer fietssnelwegen, vrijliggende en veilige fietspaden en verbindingen tussen stad en ommeland.
 • GroenLinks wil de uitbreiding van vliegveld Lelystad tegenhouden.

SP

Diverse punten die het aspect geluid raken:

 • We moeten oog hebben voor creatieve toepassing van zonnepanelen zoals het gebruiken van zonnepanelen als geluidschermen.
 • Het zwaardere goederenvervoer op het spoor levert ook veel overlast op in de vorm van geluid en trillingen. Dit wordt onvoldoende gemeten waardoor overlast en schade moeilijker te onderbouwen is.
 • Goederenvervoer over water heeft altijd de voorkeur boven goederenvervoer over het spoor.
 • De SP is tegen de opening van Lelystad Airport.
 • We maken ruim baan voor de fiets.
 • Wanneer de verkeersdrukte zodanig is dat verbreding van de weg noodzakelijk is, moet dat gebeuren met aandacht voor veiligheid, leefbaarheid en milieu. Wanneer verbreding niet noodzakelijk maar alleen wenselijk is, moet de investering worden afgewogen tegen de voordelen en moeten daarbij ook alternatieven zoals verbetering van de openbaar-vervoerverbindingen worden onderzocht.
 • Het opwekken van windenergie is een goede zaak, mits alle mensen die in de directe omgeving van zo’n windmolen wonen en werken vanaf het begin goed betrokken zijn bij het plan en baat hebben bij het plan.

PvdA

Bij de PvdA komt het woord ‘geluid’ niet voor in het programma. Hieronder diverse aandachtspunten die te maken hebben met geluid.

 • Ons standpunt is en blijft dat eerst het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld moet worden voordat sprake kan zijn van uitbreiding van Lelystad Airport. Laagvliegroutes van en naar de luchthaven zijn onbespreekbaar.
 • ij zien wind, zon, aardwarmte en waterkracht als duurzame energiebronnen. In 2015 werd in Overijssel slechts 9% duurzame energie opgewekt. Dat moet veel meer, en daar zetten we vol op in. Dat doen we natuurlijk samen met de inwoners van onze provincie, zeker diegenen die nadelige gevolgen ondervinden.
 • De provincie bouwt samen met gemeenten en netbeheerders aan een solide publieke laadinfrastructuur, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van nieuwe technieken om auto’s slim en snel op te laden. Daarbij kijken we samen naar slimme ruimtelijke inpassing van laadpaalinfrastructuur.
 • Bij het investeren in wegen hanteren wij de volgende prioriteiten: (1) veiligheid, (2) leefbaarheid en (3) doorstroming.
 • Opwaarderen van de fietsinfrastructuur in brede zin, gezien het toenemend aantal gebruikers en de hogere leeftijd ervan.
 • Onze ambitie is een robuust elektrisch spoornetwerk met een hoogfrequente dienstregeling. De spoorverbindingen in, door en naar Overijssel bouwen we verder uit.

ChristenUnie

Het volgende rijtje is terug te vinden in het programma van de CU.

 • Nieuwe provinciale infrastructuur wordt alleen nog klimaatneutraal aangelegd, bijvoorbeeld door geluidsmaatregelen en duurzame energieopwekking te combineren.
 • De ChristenUnie dringt erop aan dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld alvorens vliegveld Lelystad wordt opengesteld.
 • Elektrificeren van het verkeer door opvoeren van het aantal laadpunten voor fietsen, personenauto’s, ’s en bussen.
 • De reistijd tussen Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en de Randstad moet korter. Dit kan door het spoor in te richten voor hogere snelheden. Maar ook door het verbeteren van de corridors A1 en A28 en de regionaal belangrijke N35 en N50. Dit zal op de Rijksagenda gezet moeten worden, met eventueel cofinanciering vanuit de regio.
 • We willen investeren in kwalitatief goede en veilige fietsinfrastructuur.
 • Daar waar de zelfvoorziening in de provincie onvoldoende is zoekt zij naar mogelijkheden buiten haar grenzen. Daarbij ook in aanmerking genomen dat er niet altijd voldoende draagvlak is voor zon- of windparken in de nabijheid van de bebouwde omgeving.
 • De provincie staat open voor nieuwe technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld kleine windmolens), die ingepast moeten passen binnen de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.

Partij voor de Dieren

In de inleiding van het programma schrijft de partij onder andere: ”
We houden vast aan onze idealen en zijn wars van compromisme. We willen graag samenwerken met andere partijen, maar we zien het politieke compromis niet als doel op zichzelf. We zijn het groene anker in de provinciale politiek.” In diverse punten die met geluid te maken hebben, zien we deze houdingen terug:

 • Inwoners worden beschermd tegen stankoverlast en geluidshinder, door strenge normen en goede handhaving.
 • De provincie zet zich in voor een krimp van de luchtvaart en verzet zich tegen de uitbreiding van vliegvelden. De provincie stelt alles in het werk om de opening van vliegveld Lelystad te voorkomen.
 • De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger en fietser.
 • Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn.
 • Bij aanbesteding van openbaar vervoer wordt volledig elektrisch het uitgangspunt en milieu-vriendelijkheid een essentiële voorwaarde.
 • De provincie zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische auto’s en vaartuigen.
 • Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid. 
 • De provincie stimuleert de ontwikkeling van zonneparken en windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden.