Resultaten bewonerspanel Utrecht geluid en trillingen

De gemeente Utrecht werkt aan een gezonde stad voor iedereen. Onderzoek toont aan dat als je lange tijd te veel hinder hebt van geluid, dit de gezondheid kan schaden. Ze wilden daarom graag weten welke ideeën en ervaringen bewoners hebben met geluid(hinder) en trillingen.

Afdeling Onderzoek & Advies heeft van maandag 13 tot en met zondag 26 september een peiling gehouden onder leden van het Bewonerspanel. Bijna 60% van de panelleden heeft de vragenlijst ingevuld. Dat zijn ongeveer 3.500 panelleden. Leden van het Bewonerspanel zijn niet representatief voor de Utrechtse bevolking. Het panel heeft bijvoorbeeld een oververtegenwoordiging aan hoogopgeleiden. De resultaten zijn hierdoor niet zomaar te vertalen naar de mening van alle Utrechters. De resultaten geven wel een goede indicatie.

Geluid in de stad

Van de panelleden geeft 66% aan geluidhinder van verkeer te hebben. Het grootste deel van deze 66% zijn mensen die langs een weg waar een bus rijdt of binnen 300 meter van een snelweg wonen. Ander geluid waar de panelleden last van hebben is geluid van bedrijven (14%) en horeca (37%).

Toen de panelleden gevraagd werd waar ze denken dat ze last van hebben, gaven ze aan dat het geluid door de buren (44%) of het wegverkeer (46%) veroorzaakt wordt. Ook motoren (33%), bouwverkeer (30%) en snorfietsen (30%) werden vaak genoemd. Een klein deel (6%) gaf aan nooit last te hebben van geluidshinder.

In het onderzoek werd er ook gevraagd naar mogelijke oplossingen. Hieruit werd duidelijk dat het grootste deel (85%) van de ondervraagden vindt dat er strenger moet worden opgetreden door politie bij geluidsoverlast. Daarnaast blijkt een betere communicatie vanuit de gemeente belangrijk. Driekwart vindt dat men beter ingelicht moet worden bij tijdelijk overlast. Twee derde wil dat het duidelijker wordt waar men heen kan met klachten over geluidshinder. Tenslotte is gebleken dat 66% van de panelleden vindt dat de gemeente men moet stimuleren om te lopen, de fiets te nemen of elektrisch vervoer te gebruiken.

Verder bleek dat aan stille plekken ook belang wordt gehecht. 96% wil een stille plek in huis. Iets minder panelleden (84%) willen een stille plek rond het huis. Daarnaast wil twee derde een stille plek in de buurt. 43% wil een stille plek in de stad.

Bijna de helft voelt trillingen

Van de bewoners die meededen aan het onderzoek gaf 43% aan trillingen te voelen. De meesten voelden dit overdag, maar 8% gaf aan dit ’s nachts te voelen. Redenen die de panelleden gaven waren zwaar wegverkeer en bouwwerkzaamheden. Verder gaven de bewoners aan dat de overlast van trillingen afgelopen jaren is toegenomen. Meer dan de helft (53%) geeft echter aan niet te weten hoe er maatregelen tegen de trillingen getroffen kunnen worden.

De resultaten van het onderzoek is de gemeente van plan te gebruiken voor het maken van beleid.

Bron: Gemeente Utrecht