Utrecht: stilste windmolens en een momentaan-eis

De gemeente Utrecht heeft aangekondigd welke voorwaarden er gelden voor de bouw van vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Als een groeiende stad streeft Utrecht ernaar zoveel mogelijk duurzame energie binnen de gemeentegrenzen op te wekken. Daarom zijn strikte geluidsnormen opgesteld waaraan de windmolens moeten voldoen. Deze normen zijn strenger dan de vorige nationale normen.

Omwonenden en belanghebbenden hebben nu de mogelijkheid om gedurende zes weken, tot en met 6 juli 2023, te reageren op de ontwerpen van het bestemmingsplan en de vergunningen die de bouw van het windpark mogelijk maken. Hierna zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Lokale geluidsnormen voor windmolenprojecten
Recentelijk heeft de Raad van State gemeenten en provincies in het gelijk gesteld die eigen geluidsnormen voor windmolenprojecten hebben vastgesteld. Deze geluidsnormen zijn noodzakelijk om windmolens op een goede manier in te passen in de omgeving. Utrecht heeft daarom lokale geluidsnormen opgesteld die een hoog niveau van bescherming bieden voor de omgeving. Wethouder Lot van Hooijdonk benadrukt dat windmolens essentieel zijn om schone energie op te wekken, maar dat ze niet zomaar overal kunnen worden geplaatst. Door strenge geluidsnormen vast te stellen, kan de bouw van de vier windmolens in Rijnenburg dichterbij komen, en daarmee ook de schone opwek van energie voor de stad.

Een schoon en leefbaar Utrecht
Het streven van Utrecht is om een schone en leefbare stad voor iedereen te zijn, en het opwekken van zoveel mogelijk duurzame energie maakt deel uit van die ambitie. De windmolens in Rijnenburg en Reijerscop zullen genoeg stroom leveren voor 27.000 huishoudens, waarmee de stad bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Zodra de gemeenteraad haar goedkeuring geeft, kan Rijne Energie in 2026 beginnen met de bouw van de windmolens.

Voldoen aan de geluidsnormen
Wat betreft de geluidsnormen heeft de gemeente Utrecht voldaan aan de eisen van de rechter. De maximale geluidsbelasting is vastgesteld op 45 dB Lden, een gemiddelde waarbij geluid ’s avonds en ’s nachts zwaarder meetelt dan overdag. De meeste woningen in Rijnenburg en Reijerscop blijven ruim onder deze norm. Bovendien is de exploitant van de windmolens verplicht om de stilste beschikbare molens te plaatsen. De gemeente zal ook een norm voor momentaan geluid hanteren, waarbij metingen moeten aantonen dat de windmolens te allen tijde voldoen aan het geluidsniveau zoals aangegeven door de fabrikant. Indien dit niet het geval is, kan de gemeente direct handhavend optreden.

Voordelig voor de omwonenden
Daarnaast streeft de gemeente ernaar dat omwonenden profiteren van de opgewekte duurzame energie. De lokale energiecoöperatie Rijne Energie wordt 50% eigenaar van het windpark, waarbij leden investeren en delen in de winst. Een deel van deze winst zal worden gebruikt om mensen met energiearmoede te ondersteunen. Omwonenden in de polders Rijnenburg en Reijerscop ontvangen een vergoeding variërend van ruim honderd tot enkele duizenden euro’s per jaar. Bovendien wordt er jaarlijks ongeveer 45.000 euro gestort in een omgevingsfonds dat wordt beheerd door direct omwonenden.

Bron: Gemeente Utrecht