Verkeersmaatregelen tegen overlast Voorburg

Net als veel inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft de PvdA lang uitgezien naar de resultaten van het Antea onderzoek naar de bereikbaarheid van het oude stadscentrum (het ‘Damcentrum’). Het onderwerp leeft enorm bij de inwoners omdat er veel maatschappelijke belangen op het spel staan: de bereikbaarheid van de gemeente, de leefbaarheid van wijken en de gezondheid van onze begroting. De PvdA benadrukt dat er daarom voor besluitvorming een zorgvuldige afweging van deze belangen dient plaats te vinden.

Antea heeft verschillende maatregelen beoordeeld op de verwachte verkeerskundige effecten en op de effecten op geluid en luchtkwaliteit in 2030. Het belangrijkste criterium hierbij is het aantal motorvoertuigen dat per etmaal over een van de bruggen gaat. Dat aantal wel de PvdA onder de 5000 per etmaal zien te houden.

Het onderzoek laat ten eerste zien dat we dat doel met eerder genomen maatregelen uit ‘Benutten zoals bedoeld’ niet gaan bereiken. We moeten dus extra maatregelen nemen om de bereikbaarheid en doorstroming van Damcentrum en Leidschendam Zuid te verbeteren. Het onderzoek laat daarnaast ook zien dat een extra brug over de Vliet zorgt voor meer verkeer in het gebied. Dit verkeer gebruikte namelijk eerst de N14. Dat is een negatief effect.

Het onderzoek laat tenslotte zien dat het zonder een vorm van selectieve toegang (of beter: selectieve doorgang) niet mogelijk is om de verkeersdrukte op de bruggen onder de gewenste 5000 per etmaal te krijgen. Delroy Blokland (woordvoerder PvdA): “De noodzaak van selectieve toegang is de belangrijkste conclusie uit het Antea onderzoek. “

Het College heeft aangegeven tot de Kerst nodig te hebben om een verkenning te doen naar de juridische en financiele aspecten van de belangrijkste door Antea onderzochte verkeersmaatregelen. Vooruitlopend daarop zal de gemeenteraad nog geen definitief besluit nemen. Ook de optie van een brug uit het Antea onderzoek is daarmee nog niet definitief van tafel. Delroy Blokland: “Na zo lang wachten is zuur dat we inwoners nog langer in onzekerheid moeten laten, maar het is ook een kwestie van goed bestuur dat we een verstrekkend besluit niet nemen zonder de haalbaarheid goed in kaart te hebben gebracht”.

Bron: PvdA Leidschendam-Voorburg