Verschil gemeten en berekend geluid stabiel

Het RIVM valideert jaarlijks geluid-berekeningsresultaten van de weg- en spoorwegbeheerder, Rijkswaterstaat en ProRail. Dit gebeurt met een steekproef van metingen. Zowel de validatie als de berekeningen zijn een verplichting die voortkomt uit de Wet Milieubeheer. Eind oktober kwam de validatie van 2016 beschikbaar, en de meetresultaten van 2017. Ook nu is er vooral bij rijkswegen weer een gemiddeld verschil van 2 dB tussen berekening en meting.

Validatie 2016

In 2016 lag de gemeten geluidproductie langs rijkswegen gemiddeld 2 decibel hoger dan de berekende waarden. Langs het spoor kwam in 2016 de gemeten en berekende geluidproductie gemiddeld met elkaar overeen. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de jaren 2013, 2014 en 2015.

Zowel bij rijks- als spoorwegen variëren de verschillen tussen rekenen en meten op afzonderlijke trajecten. Deze lopen uiteen van 2 decibel lager tot 6 decibel hoger bij rijkswegen, en 4 decibel lager tot 6 decibel hoger bij spoorwegen.

Metingen 2017

Dit rapport geeft ook meetresultaten over 2017. Deze resultaten zullen in de geluidmonitor 2018 worden vergeleken met de rekenresultaten van Rijkswaterstaat en ProRail van 2018. De weg- en spoorbeheerder publiceren deze resultaten in de tweede helft van 2018. Daarna kunnen de resultaten worden vergeleken.

Factoren voor verschillen wegen

Er zijn verschillende factoren aan te wijzen als oorzaak van verschillen tussen de meet- en rekenwaarden op de referentiepunten. De aftrek art. 5.11 RMG 2012 [RMG2012] en de invloed van neerslag en temperatuur op de geluidbron werden in de voorgaande monitorrapportages als belangrijke oorzaken genoemd, en zijn nog steeds van toepassing. De aftrek art 5.11 uit het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 [RMG2012] loopt vooruit op de verwachting dat auto’s op rijkswegen na 2020 1 à 2 dB stiller zullen zijn door de aanscherping van Europese bandenrichtlijn [TNO2011]. Op ZOAB en 2-laags ZOAB (DZOAB) bedraagt de aftrek 1 dB en op fijn 2-laags ZOAB (FLZOAB) en andere wegtypen 2 dB. Praktijkmetingen waaronder de meetreeksen die het RIVM [RIVM2015] uitvoert, kunnen effecten van bronbeleid tot nu toe echter niet duidelijk aantonen.

Bron:

RIVM, met link naar het hele rapport