Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de BBB komt aan bod, vanwege het succes afgelopen provinciale verkiezingen. Daarnaast komt de nieuwkomer NSC van Pieter Omtzigt in dit artikel naar voren, gezien het hoge aantal zetels dat het volgens de peilingen krijgt.

VVD

De VVD wil overlast door trillingen en lawaai van het spoor beperken door het spoor te verbeteren. Op de weg willen ze de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom vaker verlagen naar 30 km/uur. Daarnaast willen ze het veiliger maken voor fietsen op de weg en de fietsnetwerken tussen grote openbaar vervoerknooppunten uitbreiden. Ook willen ze het financieel lonen om elektrisch te rijden en het laadpalen netwerk uitrollen. Waterstofauto’s en -vrachtwagens zullen als het aan de VVD ligt ook in de toekomst gebruikt worden.

Op het gebied van luchtvaart wil de partij onderzoeken of nachtsluiting van Schiphol de overlast beperkt. Daarnaast zijn ze voor regionale luchthavens, omdat ze vinden dat deze Schiphol zullen ontlasten. Als het aan de VVD ligt gaat Lelystad Airport dan ook open. De partij vind het belangrijk dat Schiphol een knooppunt blijft en willen ze het liefst dat het vliegveld groeit. Echter, stimuleren ze de hervormingsplannen van het vliegveld. Ze hopen daarom snel op schonere en stillere vliegtuigen, zodat het aantal vluchten kan groeien. Verder stimuleren ze elektrische en waterstofvliegtuigen. Naast de luchtvaart willen ze ook over het algemeen investeren in windenergie op zee en waterstofproductie. Ook het gebruik van kerncentrales staat in hun verkiezingsprogramma.

De VVD wil dat de overheid de woningbouw niet meer tegenhoudt. Zo zeggen ze dat de natuur aan de rand van steden en dorpen de bouw van nieuwe huizen niet moet tegen gaan en dat er dan groen in de wijk zal worden aangelegd. Verder willen ze de juridische procedures binnen de woningbouw vereenvoudigen.

D66

D66 vindt dat geluidshinder een belangrijk milieuprobleem is. Daarom willen ze een geluidsakkoord. Deelnemende gemeenten en provincies zullen zich hiermee inzetten voor het
tegengaan van geluidsoverlast.

Nederlanders die langs het spoor wonen hebben volgens D66 te veel last van trillingen en geluid van goederenvervoer. Daarom wil de partij dat de omwonenden structureel een stem krijgen bij het maken van de plannen hiervoor. Verder moet het goederenvervoer in 2025 elektrisch zijn. Op het gebied van wegen willen ze dat Nederland in 2050 in vijftig steden een milieuzone voor personenauto’s heeft. Ook moet de logistieke sector dan emissievrij zijn. Het laadpalennetwerk zal vergroot worden. Ze willen namelijk dat alles wat elektrisch op de weg kan, elektrisch moet zijn. Verder is hun visie dat de maximale snelheid op de wegen in de bebouwde kom naar 30 km/uur gaat. Daarnaast moeten de steden voetganger- en fietsvriendelijker worden en zal er geïnvesteerd worden in doorfietsroutes.

’s Nachts zullen er als het aan D66 ligt geen vluchten meer zijn bij Schiphol. Verder willen ze handhaafbare normen op het gebied van geluid, milieu-impact, uitstoot van fijnstof en zeer zorgwekkende stoffen maken. Aan de hand hiervan zal het aantal vluchten worden bepaald per luchthaven. De partij wil dat in 2050 de luchtvaart klimaatneutraal is. Dit zeggen ze waar te maken door onder andere te investeren in elektrische en waterstofvliegtuigen, duurzame brandstof, het afschaffen van de fossiele subsidies binnen de sector en Lelystad Airport niet te openen.

D66 wil dat er met oog voor de natuur windparken en waterstofgeneratoren op zee komen, maar ook op het land moet wind- en zonne-energie gewonnen. Wat betreft de windmolens willen ze duidelijke normen voor de hinder van geluid en slagschaduw.

Tenslotte vindt de partij dat er vooral veel binnenstedelijk gebouwd moet worden en dat grote woningen moeten worden opgesplitst.

PVV

In het verkiezingsprogramma van de PVV komen de woorden geluid, lawaai en herrie geen één keer voor. Over windmolens heeft de partij het wel. Hier zijn ze sterk op tegen, zowel op het land als in de zee. De energie moet volgens de PVV uit kerncentrales komen. Verder zijn ze tegen de vliegbelasting en moet Schiphol volgens hen blijven groeien. Op het gebied van woningbouw wil de partij alle belemmerende regels schrappen. Hierbij moet er zowel naar binnen- als buitenstedelijke gebieden gekeken worden.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks en PvdA hebben besloten deze verkiezingen hun krachten te bundelen en een links front te vormen in de Nederlandse politiek.

Zo willen ze zich inzetten voor duurzame mobiliteit voor minder geluidsoverlast, schone lucht en meer biodiversiteit. Dit willen ze doen door te investeren in loop- en fietsnetwerken, OV en deelmobiliteit. Verder willen ze (snor)scooters van het fietspad weren en 30 km/uur de norm binnen de bebouwde kom maken. Ook willen ze elektrische auto’s met fiscale en andere maatregelen stimuleren en vanaf 2030 alleen nog maar elektrische voertuigen laten verkopen in Nederland.

Op het gebied van luchtvaart willen ze verplichte normen opleggen ten aanzien van geluidsoverlast en de uitstoot van stik- en (ultra)fijnstof. Over de geluidsoverlast die Schiphol op dit moment maakt, zeggen ze dat die omlaag moet. Daarbij krijgen ze dan ook geen vierde vliegroute. Ook Eindhoven Airport zal kleiner moeten worden. Vliegveld Twente mag niet uitbreiden voor (commerciële) burgerluchtvaart. Lelystad Airport en Rotterdam-The Hague Airport moeten, net als andere onrendabele lokale vliegvelden, volgens de partij sluiten. Ze willen verder het vliegverkeer laten afnemen door Nederland goed bereikbaar te maken met de trein door betere en meer internationale hogesnelheidslijnen. Ze willen deze en binnenlandse treinen betaalbaar maken met vliegbelasting en accijnzen op kerosine. Ook willen ze privévluchten verbieden, met als eerste stap een hogere belasting op privévluchten. Verder willen ze stoppen met vluchten binnen 750 km waarvoor ook treinverbindingen bestaan en stoppen met nachtvluchten.

In 2035 wil de partij dat de elektriciteitsvoorziening CO2-neutraal is, door middel van wind (vooral op zee), zon en gascentrales die draaien op waterstof. Ze willen ervoor zorgen dat de aanleg van energie-infrastructuur samengaat met natuur- en omgevingsversterkende maatregelen. Bij windparken willen ze ook dat het voor de omwonenden en lokale voorzieningen verplicht wordt de mogelijkheid te krijgen om mee te profiteren van de opbrengsten.

GroenLinks-PvdA wil de vergunning- en bezwaarprocedures aanpassen zodat deze meer rekening houden met de belangen van woningzoekenden. Ook gaan ze verdichting in dorpen en steden stimuleren, aangezien ze vinden dat daar nog veel ruimte is om nieuwe woningen te bouwen. Verder willen ze bestaande woningen opsplitsen om meer woonruimte te creëren.

Een uniek punt wat betreft geluid is dat ze regels willen maken voor de nieuwe toepassing van kunstmatige intelligentie op geluid.

CDA

Ook het CDA vindt dat er wat gedaan moet worden aan de geluidsoverlast en trillingen dat goederenvervoer over het spoor veroorzaakt. Op de weg wil de partij ook lawaaimakers aanpakken. Ook willen ze investeren in alternatieven voor de auto. Hierbij gaat het om de fiets, OV en (elektrisch) deelvervoer.

CDA wil graag de luchtvaartsector steunen in de transitie naar duurzamer en met minder geluidsoverlast vliegen. Hierbij hoort ook krimp. Daarom willen ze dat Schiphol krimpt naar 440.000 vluchten, komt er geen vierde aanvliegroute en maken ze een einde aan de nachtvluchten, ook aan
de randen van de dag. Lelystad Airport willen ze definitief sluiten. In de Omgevingswet willen ze verankeren dat bij elk luchthaven besluit een objectieve analyse uitgevoerd moeten worden die de
economische waarde afzet tegen de impact op mens en milieu.

Verder wil de partij blijven investeren in windenergie (bij voorkeur op zee), zonne-energie, duurzame biomassa, waterstof, biogas, aardwarmte, aquathermie en schone brandstoffen. Ook willen ze kleine modulaire kernreactor in het land. Windmolens op het land moeten worden ingepast met oog op de overlast voor omwonenden en met respect voor het landschap.

Wat betreft de woningbouw vindt de partij dat bezwaar- en beroepsprocedures sterk moeten worden ingekort. Verder willen ze met het maken een nieuwe Nota Ruimte ervoor zorgen dat er niet alleen in het westen, maar ook in de rest van Nederland gebouwd wordt.

SP

De SP wil geluidsnormen aanscherpen om geluidsoverlast tegen te gaan.

Daarbij willen ze investeren in de wandel- en fietsinfrastructuur en in het OV. Ook willen ze de prijzen voor elektrisch laden transparant en duidelijk zichtbaar maken. Prijsafspraken en kartelvorming om de prijzen hoog te houden, worden bestraft met boetes en verlies van laadpaal-exploitatievergunningen. Inkoopprijzen van exploitanten willen ze laten monitoren door de overheid om buitenproportionele prijsverhogingen te voorkomen, zodat het laden betaalbaar wordt voor iedereen.

Op het gebied van vliegen wil de partij dat de nachtelijke vluchten van Schiphol gestaakt worden. Verder krijgt het vliegveld ook geen nieuwe aanvliegroute. Ook kritisch kijken naar de groei of krimp van regionale luchthavens als Maastricht Aachen Airport of Eindhoven Airport. Hierbij moet een plan opgesteld worden om de geluids- en andere overlast van de vliegvelden aan te pakken. Tenslotte mag Lelystad Airport niet geopend worden. Om minder vliegen te stimuleren willen ze een kerosine- en veelvliegbelasting. Ook mogen treinkaartjes niet meer kosten dan een kaartje voor dezelfde bestemming met het vliegtuig en wordt het gebruik van privévliegtuigen verboden.

De SP wil duurzame energie van windparken op zee, zonnepanelen op alle geschikte daken en aardwarmte. Ook willen ze investeren in een toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektriciteit en groene waterstof.

FVD

Ook bij deze partij wordt er weinig over geluid gezegd.

Wat betreft autoverkeer, wil de partij automobilisten ruim baan geven. Ze willen de bestaande milieuzones afschaffen en subsidie op elektrische auto’s afschaffen. Ook mag de snelheid volgens hen weer omhoog naar 130 km/uur. Daarnaast willen ze de bureaucratisch trajecten die de aanleg van wegen volgens hen in de weg zit, verkorten, zodat er een verbinding van de A8 naar de A9 gebouwd kan worden, wegen verbreed kunnen worden en de N35 de A35 kan worden. Verder moet het OV worden uitgebreid.

Ook willen ze het vliegverkeer faciliteren. Daarbij willen ze onderzoek laten doen naar nieuwe vormen van transport, zoals hyperloops, hogesnelheidstreinen en innovatieve vliegtechnieken. De FVD wil verder dat er een luchthaven in de Noordzee komt. Ze willen nationale bedrijven in de vliegsector beschermen en de vliegbelasting afschaffen.

Als het om energiewinning gaat wil FVD stoppen met de plaatsing van windturbines, zonneparken en biomassacentrales. Ook wil hij de bestaande windturbines en zonneparken afbreken.

Tenslotte wil de FVD veel bijbouwen en woningen splitsen.

PvdD

Op gebied van wetgeving wil de PvdD dat in het milieubeleid niet de belangen van de industrie, maar de gezondheid van alle levende wezens centraal staan en worden beschermd. Het voorzorgsprincipe wordt voor de partij leidend bij het opstellen van milieunormen, bij het uitgeven van vergunningen
en in het omgevingsbeleid.

De partij wil strengere milieuzones maken en uitbreiden. Ook moet de maximale snelheid overdag en ’s nachts naar 100 km/uur en op de ringwegen zelfs naar 70 km/uur. De binnensteden moeten autovrij worden en in de bebouwde kom mag men maar 30 km/uur rijden. Men zal verder een waarschuwing krijgen bij de verkooppunten voor brandstof, vliegreizen, cruisereizen en voertuigen met een fossiele brandstofmotor. Ze willen dat er meer ruimte komt voor voetgangers en (elektrische) fietsen met fietssnelroutes en bredere fietspaden. Ook het OV moet worden uitgebreid.

De Nederlandse luchtvaart moet volgens de partij krimpen en Lelystad Airport zal nooit open mogen gaan. Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Rotterdam-The Hague Airport moeten sluiten. Vliegveld Twente mag niet open voor commerciële vluchten. Ook mag Schiphol geen vierde aanvliegroute. Het personeel van de luchtvaartsector zal met hulp van investeringen van de overheid worden omgeschoold. Verder wil de PvdD dat privévluchten worden verboden. Om de trein een alternatief te maken voor het vliegtuig, willen ze de trein goedkoper maken. Hierbij pakken ze ook de mensen die veel vliegen aan met een progressieve vliegbelasting. Daarbij zullen de vrijstellingen voor btw en accijnzen in de luchtvaart worden afgeschaft.

De woningnood wil de partij oplossen door onder andere te bouwen op land dat vrijkomt door een krimp in de veestapel.

ChristenUnie

De partij wil er serieus werk van maken om vanaf 2030 alleen zero-emissie personenvoertuigen in de showroom toe te staan. Daarnaast mogen vanaf 2025 alleen elektrische
bromfietsen worden verkocht. Er komen meer milieu en zero-emissie zones. Zuinige en stillere
autobanden (Label A van het bandenlabel) worden vanaf 2025 verplicht. Ook worden brandstofauto’s voor 2030 uitgefaseerd voor de zakelijke markt. Verder komt er een kilometerprijs voor personenauto’s. Ze willen ook een SUV-belasting. Daarbij willen ze de productie van groene waterstof (eventueel gekoppeld aan wind op zee) met het oog op vrachtvervoer, inclusief zwaar wegtransport stimuleren. Voor 2025 worden afspraken gemaakt over de aanleg van 35 ‘heavy duty’ waterstoftankstations langs snelwegen die de haven van Rotterdam verbinden met Duitsland en België. Tenslotte willen ze de maximumsnelheid van 50 en 30 km/uur wegen beter handhaven. Verder gaat als het aan de ChristenUnie ligt de maximale snelheid omlaag naar 100 km/uur en in de bebouwde kom naar 30 km/uur. Om duurzame mobiliteit te stimuleren wordt er veel aandacht besteed aan voetgangers, fietsers en OV-gebruikers.

Vliegtuigen die voor meer geluidsbelasting zorgen, moeten volgens de partij meer betalen met een lawaaibelasting. Ook milieubelastende privévliegtuigen moeten worden afgeschaft. Ook moet de schade op het milieu dat resulteert uit vliegen te zien zijn in de prijs van de vliegtickets. Dit willen ze doen met vliegbelasting en accijnzen. Ook de ChristenUnie wil geen vierde aanvliegroute voor Schiphol, worden de afspraken die met de luchthaven zijn gemaakt bindend en komt er een grens van 300.000 vluchten per jaar. Lelystad Airport mag niet geopend worden en er mag minder ’s nachts gevlogen geworden volgens de partij. Verder willen ze technologische ontwikkelingen in de luchtvaart, zoals elektrisch taxiën, elektrisch vliegen, vliegen op waterstof en zuiniger vliegen stimuleren. Daarnaast willen ze dat burgers de gelegenheid krijgen om besluiten op luchtvaartgebied aan te vechten bij de bestuursrechter, vergelijkbaar met het beroep tegen een bestemmingsplan. Er moet volgens de partij meer gekeken worden naar de trein als alternatief voor het vliegen. Hierom willen ze Europese vluchten verbieden. De treinen moeten volgens de partij ook duurzaam zijn waarbij alle locomotieven vanaf 2025 op waterstof of elektriciteit moeten rijden.

De ChristenUnie wil dat wind op zee de basis wordt van onze energievoorziening. Daarbij passen ze het voorzorgsbeginsel toe, zodat negatieve ecologische en sociaaleconomische effecten worden geminimaliseerd. Verder zien zij zich genoodzaakt om voor kernenergie te zijn.

De partij wil vooral binnenstedelijk bouwen, maar ook het idee van ‘een straatje erbij’ voor dorpen sluiten ze niet uit. Verder willen ze vooral kijken naar het tegengaan van leegstand en de bestaande huizen beter verdelen.

Denk

De maximumsnelheid mag van Denk weer naar 130 km/uur. Ze willen zelfs onderzoek doen naar een maximumsnelheid van 140 km/uur. Daarnaast mogen parkeertarieven alleen nog meestijgen met de inflatie. Ook moeten volgens de partij de belasting en accijnzen op benzine en diesel omlaag. Verder willen ze dat er geïnvesteerd wordt in meer asfalt. Om elektrisch rijden betaalbaar te maken voor iedereen, willen ze investeren in duurzaam deelvervoer. Daarnaast willen ze subsidiëring voor de tweede hands elektrische automarkt. Ook moet het OV goedkoper.

Denk wil de vliegbelasting afschaffen, maar wel een transitie maken naar een focus van transferpassagiers naar bestemmingspassagiers. Ook moet er worden verduurzaamd in de sector.

Verder willen ze dat de treinen goedkoper wordt. Daarnaast moeten de internationale verbindingen beter en moet er meer geïnvesteerd worden in de huidige sporen en toestellen.

Denk wil een energietransitie naar naar duurzame bronnen, zoals windenergie (vooral vanuit de Noordzee), zonne-energie, getijdenenergie en bepaalde soorten biomassa. Op het land willen ze alleen windmolens plaatsen als hier draagvlak voor is. Ook kernenergie zien zij als een mogelijkheid, maar eerst willen ze hier meer onderzoek naar laten doen.

Voor de woningbouw wil Denk de bouwvrijstelling in het stikstofbeleid in stand houden. Verder willen ze vergunningensystemen en regels die in de weg staan van de bouw wegdoen. Daarnaast wil de partij flexwoningen bouwen en leegstaande kantoorpanden ombouwen.

Volt

Op de weg wil de partij de maximumsnelheid tijdelijk verlagen, totdat het grootste gedeelte van de voertuigen elektrisch is. Om de aankoop hiervan te stimuleren, blijven er subsidies op elektrische auto’s tot 2030. Vanaf 2025 gaat de maximumprijs van de auto waarbij er subsidie wordt ontvangen omlaag. Ook voor tweedehands elektrische auto’s zal men subsidie kunnen krijgen. Ook moet er veel deelvervoer beschikbaar zijn op de OV-hubs en moet er geïnvesteerd worden in een betere infrastructuur voor de fietsers en voetgangers. Ze willen graag veel doorfietspaden.

In de toekomst ziet Volt de (nacht)trien of de snelbus in plaats van het vliegtuig als het comfortabele en betaalbare vervoersmiddel. Daarom willen ze investeren in de huidige infrastructuur maar ook in een internationaal netwerk. Verder willen ze privévluchten terugdringen en vliegen meer belasten. Hoe vaker je vliegt, hoe meer je betaalt. Wel mag er nog elektrisch gevlogen worden of op duurzame brandstoffen. Daarbij mag Schiphol volgens de partij 400.000 vluchten per jaar hebben en zal Lelystad Airport niet openen. Ook milieubelastende vluchten van minder dan 650 km worden verboden.

In 2035 wil de partij dat Nederland van het gas af is. Hoewel Volt graag duurzame energie opwekt, willen ze onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van de overlast door windmolens op het land, zoals laagfrequent geluid en slagschaduw. Ook willen ze graag onderzoek naar de ecologische impact van windmolens in de zee. Het liefst zouden ze op beide locaties windmolens plaatsen.

Ja21

De partij wil dat de maximumsnelheid op weg weer omhoog gaat naar 130 km/uur.

Ja21 geeft aan te snappen dat iedereen een goede nachtrust wil, maar geeft ook aan dat zij vinden dat er veel kan gebeuren tegen vliegoverlast. Daarom willen ze dat de luchtvaartsector in Nederland blijft groeien. Ze willen dan ook de vliegbelasting verlagen. Daarentegen vinden ze dat er meer gekeken moet worden naar de geluidsoverlast van voertuigen op de weg en het spoor. Verder willen ze Groningen Airport Eelde (GAE) de eerste Hydrogen Valley Airport van Europa maken. Hierbij wordt ingezet op de ontwikkeling van tientallen duurzame initiatieven op het gebied van luchtvaart. In combinatie met de potentie van Eemshaven op het gebied van waterstof ziet JA21 een enorm potentieel voor GAE om een leidende rol te pakken in de verwezenlijking van een meer toekomstbestendige luchtvaart.

De partij is tegen wind- en zonne-energie, maar voor kernenergie. Ze willen een directe stop op de plaatsing van windmolens en zonnepanelen en willen dat als er toch nog windmolens geplaatst worden een minimale afstandsnorm vanaf woningen om de overlast tegen te gaan.

Om de woningbouw te stimuleren willen ze vanuit de overheid belemmeringen wegnemen. Daarbij willen ze een regeringscommissaris Woningbouwproductie met bevoegdheden om knelpunten op te lossen en een gezonder markt te stimuleren.

BBB

De maximumsnelheid mag van de BBB weer omhoog naar 130 km/uur op plekken waar dat uit oogpunt van veiligheid en geluidshinder kan. Verder willen ze internationale trein- en busverbindingen creëren om korte afstandsvluchten te vervangen. Ook het binnenlandse OV willen ze voor iedereen beschikbaar maken en ze willen investeren in fiets- en voetpaden.

Het aantal vluchten op Schiphol mag van de partij alleen stijgen als de geluidshinder en milieugebruiksruimte omlaag gaat. Verder mag Lelystad Airport niet open en zal het lot van de regionale luchthavens Eelde, Eindhoven en Maastricht bepaald worden door de provincies. Ook Rotterdam-The Hague Airport mag niet groeien. Ze willen daarnaast de luchtvaartsector verduurzamen met het geld van de vliegbelasting.

De BBB is voor de inzet van kernenergie en tegen windmolens en zonnepanelen. We willen alleen nog zonnepanelen plaatsen op plekken als geluidswallen, daken en boven parkeerplekken.

Om voldoende woningen voor arbeidsmigranten op bedrijventerreinen te kunnen bouwen willen ze de milieuregels versoepelen. Verder willen ze vooral woningbouw in binnenstedelijk gebied. Maar ze willen de milieuregelgeving zo aanpassen dat bij woningbouw in het buitengebied de nieuwe bewoners rekening houden met het feit dat ze in een agrarisch gebied wonen. Ook willen de partij dat de besluitvorming wat betreft de milieuwetgeving niet meer gebaseerd is op modellen en theorieën, maar op metingen en resultaten van op ervaring gebaseerde wetenschap.

De krijgsmacht mag van de partij een uitzondering krijgen voor geluids- en stikstofnormen om te trainen.

NSC

NSC wil men stimuleren te fietsen door onder andere te investeren in goede fietsroutes. Verder willen ze dat er minder subsidie gaat naar elektrische auto’s. Ook wil de partij dat de accijnzen op brandstoffen niet te veel verschillen met die van andere landen.

De partij wil graag de netwerkkwaliteit van Schiphol behouden en wil daarvoor de kritische hoeveelheid vluchten herbeoordelen. De geluidshinder en luchtkwaliteit wil hij vaststellen op basis van metingen in plaats van theoretische modelberekeningen. Verder mag Schiphol ’s nachts geen vluchten meer toestaan en wordt de vierde aanvliegroute heroverwogen. Om de balans tussen vliegverkeer en leefkwaliteit rond Schiphol te herstellen, willen ze in gesprek gaan met maatschappelijke organisaties en omwonenden. Wat betref Lelystad Airport vindt de partij dat het vliegveld niet open mag voor commerciële burgerluchtvaart. Over het algemeen willen ze de luchtvaartsector uitdagen stiller en zuiniger te vliegen. Verder willen ze btw op vliegtickets, accijns op kerosine en afstandsafhankelijke vliegbelasting. Ook komt er vliegbelasting voor kleinere vliegtuigen zoals privévliegtuigen. Tenslotte willen ze investeren in elektrisch vliegen en vliegen op waterstof.

Volgens het NSC hebben zon, wind, geothermie, groen gas, waterstof en kernenergie de toekomst in de energietransitie. Hierbij zullen de windparken op zee worden gebouwd. Als ze toch op land worden gebouwd, moet dit volgens hen met een heldere afstandsnorm.

Bronnen: VVD, D66, PVV, GroenLinks-PvdA, CDA, SP, FVD, PvdD, ChristenUnie, Denk, Volt, Ja21, BBB, NSC