Weer 2 dB tussen meting en berekening rijkswegen

Het RIVM heeft de gemeten en berekende geluidniveaus over 2017 met elkaar vergeleken. De gemeten geluidniveaus langs rijkswegen (totaal 38 meetpunten) lagen gemiddeld 2 decibel hoger dan de berekende waarden. Langs het spoor waren de gemeten en berekende geluidniveaus gemiddeld hetzelfde. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de jaren 2013-2016. Zowel bij rijks- als spoorwegen varieert op sommige trajecten de mate waarin de berekende en gemeten geluidniveaus verschillen. Eind 2019 presenteert het RIVM een rapport waarbij de achtergrond van de bevindingen uit de Geluidmonitor 2018 is onderzocht.

De weg- en spoorbeheerders, Rijkswaterstaat en ProRail, berekenen elk jaar hoeveel geluid het verkeer op de weg en het spoor maakt. Het RIVM toetst elk jaar met metingen de resultaten van de berekeningen. Zowel deze validatie als de berekeningen zijn een verplichting vanwege de Wet milieubeheer. Deze monitor bevat de door het RIVM gemeten geluidniveaus in 2018. De weg- en spoorbeheerder maken de berekeningen over 2018 in de tweede helft van 2019 openbaar. Deze berekeningen worden in de Geluidmonitor 2019 vergeleken met de gemeten geluidniveaus in 2018. Deze monitor verschijnt in 2020.

Voor de meetresultaten van 2013-2018 wordt verwezen naar de volgende twee websites:

Rijkswegen: https://geluid.rivm.nl/gpp/index.php?type=r

Spoorwegen: https://geluid.rivm.nl/gpp/index.php?type=s

Door een meetpunt aan te vinken op een kaart verschijnt een jaaroverzicht van zowel de meetwaarden van het RIVM als de rekenuitkomsten van de beheerder.

Opvallende verschillen t.o.v. eerdere jaren

De gemiddelde verschillen tussen meten en rekenen zijn, ten opzichte van voorgaande monitoringsjaren, gelijk gebleven. Het verschil voor rijkswegen schommelt over de jaren (2013-2017) consistent rond de 2 dB. In 2017 zijn op enkele locaties veranderingen van 3 dB of meer waargenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Een relatief grote verandering duidt op externe factoren die van invloed zijn op de metingen en waar het rekenmodel niet of in beperkte mate rekening mee houdt. Bij meetpunt Wagenberg is het verschil tussen meten en rekenen in 2017, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, verwaarloosbaar. Op deze locatie heeft in 2017 wegdekvernieuwing plaatsgevonden waardoor de berekende resultaten voor 2017 beter overeen komen dan voor de voorgaande jaren. In Sliedrecht werd in 2016 2 dB meer geluidproductie berekend dan gemeten, maar in 2017 juist 2 dB minder. Voor deze omslag is geen eenduidige verklaring gevonden. Nader onderzoek is nodig om de oorzaak te achterhalen. Meetpunten Beesd, Nieuwkuijk en Zevenaar laten een aantal jaren op een rij gemeten geluidproducties zien van consistent 4 dB hoger dan de berekende waarden. Deze locaties zijn interessant om nader te bestuderen. Meetpunt Vianen liet de laatste jaren juist structureel lagere gemeten dan berekende waarden zien. Dit verschil is in de laatste drie jaar minder geworden dan 2 dB, maar kan nog steeds interessant zijn om op te nemen in een vervolgonderzoek.

Bron: RIVM