Woningbouw gaat niet door om natuurgebied

De provincie Brabant blijft bij haar weigering om woningbouw toe te staan op het terrein van de opgeheven voetbalvereniging Taxandria aan de Vennelaan in Oisterwijk. Het ligt te dicht bij het Natura 2000-gebied van de Kampina en de vennen. 

Omdat het gebied tegen een Natura 200 gebied is gelegen, zijn er meerdere natuur-/omgevingsvoorwaarden waaraan de bouw moet voldoen. ‘Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’ van circa 10 meter, zijn op dit gebied naast effecten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot van stikstof mogelijk effecten te verwachten van verstoring door oppervlakteverlies en versnippering, verontreiniging, verdroging, geluid en trillingen, licht, optische verstoring en mechanische effecten.’

Dat het college al een plan van 50 woningen heeft liggen, verrast de lokale politiek. ,,Wij voelen ons overvallen”, laat de fractie van PrO weten. ,,Wij kunnen ons niet herinneren dat raad en college hierover al met elkaar een discussie hebben gevoerd.”

In mei heeft het college een natuurbeschermingsvergunning aangevraagd. Gedeputeerde Staten willen daar negatief op beschikken, na advies van de omgevingsdienst.

Bronnen: Brabants Dagblad, Oisterwijks Nieuws