Enkele kleine wijzigingen Regeling geluid milieubeheer

Bijlage VII van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bevat een uniforme rekenmethode die toegepast wordt bij geluidkartering conform de richtlijn omgevingslawaai. Deze rekenmethode wijkt af van de rekenmethodes zoals omschreven in bijlage III en IV van het Reken- en meetvoorschrift 2012 en de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. De rekenmethode in bijlage VII is dan ook alleen bedoeld voor gebruik bij kartering in het kader van de richtlijn omgevingslawaai. Voor andere toepassingen dienen de overige rekenmethoden gebruikt te worden. Bij de implementatie van de uniforme rekenmethode hebben lidstaten een aantal keuzevrijheden. De belangrijkste is het gebruik van eigen emissiekentallen. Er is in Nederland besloten om gebruik te maken van die keuzevrijheden. Op basis van dezelfde gegevens die ten grondslag liggen aan de rekenvoorschriften uit bijlage III en bijlage IV van het Reken- en meetvoorschrift 2012 zijn emissiekentallen vastgesteld die passen bij de rekenmethode die nu is opgenomen in bijlage VII.

Hieronder zijn de wijzigingen opgenomen.

ARTIKEL I

De Regeling geluid milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6: Voor de toepassing van hoofdstuk 3 van het besluit wordt het aantal bewoners van woningen bepaald overeenkomstig de gemiddelde huishoudensgrootte volgens de meest recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

ARTIKEL II

Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A: Hoofdstuk 7 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 komt te luiden:

HOOFDSTUK 7. KARTERINGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 7

Dit hoofdstuk en de daarbij behorende bijlage VII zijn van toepassing bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten.

B: Bijlage VII, behorende bij hoofdstuk 7 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, wordt vervangen door bijlage I, behorende bij deze regeling.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

Bron: Officiële bekendmakingen