Geluid oorzaak nummer 1 van woonoverlast

Dit blijkt uit onderzoek van de vereniging van woningcorporaties Aedes.

Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen. Zij dringen aan op meer regie op samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. ‘Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. 

‘Organisaties moeten beter samenwerken en, als de situatie daarom vraagt, informatie kunnen delen’, aldus Norder. Goede samenwerking met lokale partners is daarbij essentieel. Die samenwerking moet en kan beter.

Woningcorporaties maken zich grote zorgen over burenoverlast, ofwel woonoverlast. Aedes heeft dit onderzocht en de resultaten zijn gebundeld in de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019. De woonoverlast neemt toe en steeds vaker wordt deze veroorzaakt door personen met verward gedrag. Daarnaast heeft bijna 50 procent van de corporaties te maken met agressie richting corporatiemedewerkers.

Verwaarlozing en geluidsoverlast

Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast komen het meest voor. Het aandeel corporaties dat daarmee te maken krijgt, is in de afgelopen twee jaar met 15 procent gestegen. Corporatiemedewerkers zien vaak als eerste verward gedrag bij bewoners, bijvoorbeeld bij een melding van overlast of reparatiewerkzaamheden. Corporaties melden problemen bij de betrokken hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie en opvolging.

Voorkomen en bestrijden 

Het voorkomen van woonoverlast is prioriteit voor woningcorporaties. De meeste corporaties nemen maatregelen tegen overlast. Bijvoorbeeld een huurovereenkomst onder voorwaarden, om overlast te bestrijden en effecten voor andere huurders te beperken. In het uiterste geval volgt huisuitzetting van overlastgevers.

Samenwerking

Corporaties werken intensief samen met organisaties in de wijk. Corporaties kunnen overlast voorkomen en efficiënter samenwerken met partners als zij gegevens van kwetsbare huurders mogen delen, zodat deze mensen de juiste zorg en begeleiding kunnen krijgen. 90 procent van de corporaties vindt dat zelfs essentieel. Sinds de invoering van de aangescherpte privacyregels in de AVG zijn politie, gemeenten en GGZ echter terughoudender met het uitwisselen van gegevens. Aedes heeft daarom het initiatief genomen om een (model) convenant te ontwikkelen om concrete afspraken te maken over het delen van gegevens. Het kost alleen moeite om partners mee te krijgen.

Bron: Aedes