‘Aanpak LF-geluid Roertunnel complex en duur’

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Boenkboenk-geluid door Roertunnel wel degelijk echt: ‘Het mag hier in Roermond geen 2e Groningen worden”. De Tweede Kamerleden Van der Molen en Amhaouch (beiden CDA) hadden hierover vragen gesteld.

In de brief beschreef de minister onder andere het onderzoek van geluidbureau Movares naar de tunnel. Hieruit bleek dat er mogelijk 129 woningen last zouden hebben van laagfrequent geluid en trillingen uit de tunnel. Wel gaf hij aan dat hier meer onderzoek naar gedaan moet worden. Hij geeft aan dat de gemeente Roermond nu samen met Rijkswaterstaat onderzoekt wat de oorzaak van de trillingen is, aangezien hier voor 2018 geen klachten over waren. Deze ontstonden pas nadat er woningen aan de zuidzijde van de tunnel gebouwd zijn.

Oplossingen die door Movares zijn aangedragen zijn:

  • een bodemmaatregel: een diepwand trillingscherm in de grond aan beide zijden van de tunnel;
  • een tunnelmaatregel: het aanbrengen van bodeminjectie onder de
    mootvoegen ter versteviging van de fundering;
  • een verkeersmaatregel: (tijdelijke) snelheidsverlaging van (zwaar vracht)verkeer door de tunnel.

De minister gaf aan dat hij deze maatregelen veelal ingrijpend, complex om te realiseren en kostbaar vindt en dat ze een onzekere effectiviteit kennen. Daarom is er volgens hem nog onderzoek nodig naar de oplossing.

In 2023 zal er groot onderhoud aan de tunnel gedaan worden. De Tweede Kamerleden vroegen zich af of dit gecombineerd kan worden met de oplossing voor het laagfrequent geluid. Hierop gaf de minister aan dat de prioriteit bij vinden van de juiste oplossing ligt en dat deze daarom niet noodzakelijk gepaard zal gaan met het groot onderhoud. Daarnaast is de opdracht hiervoor al aan een bedrijf gegeven, waardoor het niet voor de hand ligt om de projecten te combineren.

Bron: Rijksoverheid