Het Geluid van de verkiezingen

Lelystad Airport, Schiphol, emissieloos vervoer en windmolens: dit zijn de meest voorkomende thema’s die op gebied van geluid steeds terug komen in verschillende verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Maar ook geluid van hangjeugd, treinen, stimuleren van thuiswerken en ‘ingewikkelde geluidregels’ komen aan bod. De redactie van Geluidnieuws heeft van de huidige grote partijen in de Tweede Kamer uitgezocht wat we van hen kunnen verwachten. Hieronder volgt een samenvatting per partij.

De VVD ziet voor zich dat het verkeer zo snel mogelijk emissieloos wordt, zo willen ze emmissieloos vervoer en laadinfrastructuur stimuleren. Wel betekent dit voor hen dat er overdag weer 130 kilometer per uur gereden kan worden. Daarnaast willen ze om de vliegroutes in Nederland te optimaliseren en te verkorten een algemene herziening van het Nederlandse luchtruim. Dit leidt volgens hen tot minder geluidsoverlast. Zo kan Lelystad Airport openen, kan de luchtvaart in Nederland beheerst groeien en kan Schiphol zich blijven ontwikkelen als internationale luchthaven. Ook willen ze meer zonneparken als er draagvlak is bij de bevolking. Deze zullen op zee gebouwd worden. Tenslotte zal er volgens hen meer maatregelen tegen overlast van o.a. hangjongeren komen. Voorbeelden hiervan zijn: de Very Irritating Police-aanpak, sluiting van overlast veroorzakende coffeeshops en de inzet van de Wet Aanpak Woonoverlast (Aso-wet) in probleemwijken.

Het CDA heeft over meer geluidsthema’s een mening. Zo zullen volgens hen stillere vliegtuigen moeten bijdrage aan het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving en zullen in een volgende kabinetsperiode hiervoor technologische projecten worden gestimuleerd. Daarnaast vinden zij het wenselijk om het aantal vluchten op Schiphol voorlopig te beperken met een maximum van 500.000 en zullen de nachtvluchten moeten worden gereduceerd. Daarnaast zullen ze opnieuw kijken naar de opening van Lelystad Airport in het licht van deze ontwikkelingen, het herstel van de luchtvaart en rekening houdend met alle belangen. Bij een eventuele opening zijn laagvliegroutes niet acceptabel. Ze willen ook dat windenergie op zee een belangrijke bron van energie blijft en willen ze natuur en landbouwgronden zoveel mogelijk ontzien van windmolens. Bovendien wordt altijd als eerste de directe omgeving geraadpleegd. Tenslotte zijn we van plan reguliere spoornetwerk intensiever te gebruiken door maatregelen voor een stiller en veiliger spoor.

In het verkiezingsprogramma van D66 is er veel te vinden over geluid. Zo gaan ze met o.a. een Geluidshinder Akkoord met provincies en gemeente de gezondheidsschade en vervuiling halveren per 2030. Daarnaast zullen ze de normen voor geluid en trillingen bij trein railinfra met name binnen de bebouwde kom aanscherpen. Ook wil D66 geluidsmetingen voor gemotoriseerd verkeer in de grote steden en overtredingen van de geluidsnorm aanpakken. Bovendien gaan ze investeren in de ontwikkeling van een Hyperloop, als duurzaam, snel en geluidsarm alternatief voor Europese vliegreizen. Daarnaast moet volgens hen de impact van de luchtvaart op het klimaat en op de gezondheid van omwonenden worden ingeperkt. Daarom komen er heldere, handhaafbare en strengere grenzen en verbeterdoelstellingen voor uitstoot van CO2, voor geluidsbelasting en voor luchtvervuiling. Uit deze normen volgen de plafonds voor het aantal vliegbewegingen op Nederlandse luchthavens. Bovendien zullen de meest vervuilende en luidste vliegtuigen een verhoogd tarief krijgen, om zo geluidsoverlast en uitstoot te beperken. Ook willen ze het aantal nachtvluchten halveren. In hun visie kan Lelystad Airport alleen open voor burgerluchtvaart met als voorwaarde dat er o.a. geen ‘laagvliegroutes’ zijn. Naast het vliegverkeer willen ze ook letten op het wegverkeer door middel van geluidssensoren, camera’s, etc. Op gebied van energie komt er volgens D66 meer ruimte voor windenergie, zowel op zee als op het land. Ze verwachten dan wel van de windenergiesector dat ze omwonenden betrekken bij de komst van zonne- en windmolenparken.

Ook de ChristenUnie heeft veel te melden over geluidthema’s. Ze zullen serieus werk maken van de doelstelling om vanaf 2030 alleen zero-emissie
personenvoertuigen in de showroom toe te staan. Vanaf 2025 mogen alleen elektrische bromfietsen worden verkocht. Er komen meer milieu en zero-emissie zones. Zuinige autobanden (Label A van het bandenlabel)
worden vanaf 2023 verplicht. Autobanden (personenauto’s) mogen vanaf deze datum niet meer geluid produceren dan 68 dB(A). Daarnaast willen ze Zero-emissie vrachtvervoer over de weg stimuleren. Over de luchtvaart geven ze aan meer ruimte voor bouwen rond Schiphol te willen. Hun luchthavenindelingsbesluit wordt aangepast zodat er meer ruimte komt voor de bouw van woningen en windmolens in Zuid-Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer, de Zaanstreek en rond Amsterdam. Deze extra ruimte is mogelijk omdat de huidige regels met name aan de rand van de beperkingenzone rond Schiphol volgens hen te streng zijn en omdat ze zullen inzetten op het beperken van de luchtvaart(hinder). Daarbij willen ze dat Schiphol niet verder groeit en daarom het aantal vliegbewegingen maximaliseren op het huidige maximale aantal van 500.000 vluchten. Daarnaast willen ze binnen twee jaar een voorstel om dit aantal voor 2030 te verlagen met tenminste 10%. Overigens willen ze geen korte afstandsvluchten en beperking voor nachtvluchten. Tenslotte zijn ze van plan Lelystad Airport niet te openen. Op gebied van energie willen ze windmolens op land en op zee.

De PVV is deze verkiezing meer uitgeweid over hun plannen dan vorige keer in 2017. Toch zeggen ze weinig over geluidthema’s. Als het aan hen ligt, gaan de doorgeslagen regeltjes over geluid van tafel. Daarnaast zijn ze van plan geen ‘subsidie-slurpende’ windturbines meer te bouwen.

Bij GroenLinks geven ze ook aandacht aan geluid. Zo zijn ze van plan de norm voor de snelheid van auto’s binnen de bebouwde kom 30 kilometer per uur te maken. Ook willen ze een reclameverbod op producten en diensten die forse klimaatschade veroorzaken, om te beginnen met een reclameverbod op stuntaanbiedingen voor vliegreizen en vervuilende auto’s zoals SUV’s. Bovendien zullen ze zorgen voor autoluwe stadscentra. Tenslotte willen ze zo snel mogelijk de verkoop van nieuwe auto’s op fossiele brandstof verbieden. Volgens GroenLinks moet de luchtvaart verplicht en wettelijk afdwingbaar geluidsoverlast verminderen. Daarnaast worden Schiphol en de regionale vliegvelden kleiner en concentreren zich op de luchtvaart die voor Nederland belangrijk is. Ook zal Rotterdam The Hague Airport dicht gaan en Lelystad Airport niet openen. Tevens willen ze korte vluchten binnen 750 kilometer stoppen waarvoor de trein een alternatief is. In hun plan voor schone energie geven ze aan veel elektriciteit van windmolens op de Noordzee te halen. Daarnaast willen ze het ook windmolens op het land, waarbij bewoners aandelen kunnen ontvangen.

In tegenstelling de meeste van de vorige partijen, heeft de SP niet veel visie op gebied van geluid. De onderwerpen die wel aan bod komen, zijn de volgende: vliegen en energie. Vliegen moet voortaan schoner, door vervuilende en lawaaierige vliegtuigen te weren en vliegen binnen 750 kilometer minder aantrekkelijk te maken. Daarbij willen ze minder vliegverkeer, ook op Schiphol, en gaat Lelystad Airport niet open. De SP is van plan niet meer windmolens op het land te bouwen, maar juist in de zee.

Bij de PvdA hebben ze een redelijke hoeveelheid informatie over geluidsthema’s in het programma staan. Ze willen zich inzetten om geluidoverlast van motorvoertuigen te verminderen en gaan ze alle vervoersmiddelen die zorgen voor geluidsoverlast vervangen voor stillere en duurzamere alternatieven. Daarbij willen ze dat in 2025 alleen nog emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters verkocht worden. De PvdA vraagt hiernaast om maatregelen tegen geluid- en trillinghinder langs het spoor. Ook willen ze dat alle direct belanghebbenden, de gemeenten en de bewoners langs het spoor samen tot een oplossing komen. Op gebied van luchtvaart laten ze ook wat visie zien. Zo willen ze dat de overlast voor omwonenden van vliegvelden wordt beperkt. Daarnaast zullen ze in het licht van deze vermindering van de luchtvaart, de overlast van de luchtvaart op bewoners en de werkgelegenheid, de positie van Schiphol én de regionale luchthavens opnieuw wegen.

De Partij voor de Dieren wil veel aan het wegverkeer veranderen om het stiller te maken. Zo moeten diesel- en benzinemotoren, die in de bouw worden gebruikt, worden vervangen door schonere en minder lawaaiige alternatieven. Goederenvervoer wordt ook stiller, schoner en klimaatneutraal. In 2030 zullen vrijwel alle nieuwe bestel- en
vrachtauto’s in Nederland elektrisch moeten zijn. Een klein deel rijdt op groene waterstof uit wind- en zonne-energie. Echter, vrachtauto’s op waterstof maken meer geluid dan op diesel. Hiernaast willen ze de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 30 km per uur maken, komen er meer woonerven en zal de maximum snelheid op autosnelwegen overdag en ’s nachts 100 km per uur worden en op ringwegen maximaal 70 km per uur. De automobilisten die weinig kilometers rijden hoeven van hen minder belasting te betalen. Ook zal het woon-werkverkeer met de auto worden teruggedrongen doordat ze flex- en thuiswerken stimuleren en doordat de Randstadrail kleinere woonkernen zal kunnen bereiken. Naast hun plannen voor het wegverkeer, willen ze bladblazers op fossiele brandstof verbieden vanwege de schadelijke effecten op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Ook vinden ze het vliegverkeer één van de grote veroorzakers van o.a. geluidsoverlast, waardoor de gezondheid van omwonenden van vliegvelden wordt bedreigd. De luchtvaart zal bij hun beleid dan ook fors krimpen. Maastricht Aachen Airport breidt niet verder uit. Vliegveld Twente en Lelystad Airport worden niet opengesteld voor commerciële vluchten. Groningen Airport Eelde en Rotterdam The Hague Airport sluiten. Op gebied van groene energie melden ze dat windenergie grootschalig zal worden op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden. Tenslotte zullen ze reclame met betrekking op fossiele industrie verbieden.

Bronnen: De links naar de verkiezingsprogramma’s vindt u hierboven bij de betreffende partijen.