Moties en bewonersvragen Actieplan Geluid Amsterdam

Op 4 november het Actieplan Geluid de Amsterdamse gemeenteraad behandeld. Moties werden al aangekondigd van diverse partijen. Aandacht is specifiek gevraagd voor lawaai van bronnen die veelal gaan over andere aspecten dan een drempelwaarde voor het gemiddelde geluid van wegverkeer.

Motoren, vliegtuigen, treinen, evenementen, verkeer, buren, bouwen, trams, helikopters, asfalt, bastonen (dwars door de muren) en horeca: het kwam allemaal langs in de vergadering. Aandacht ook voor opeenstapeling van de herrie; dat maakt dat mensen ziek worden. Schiphol kwam ook aan bod (ondanks dat er een taak voor het rijk ligt, maar juist vanwege activistisch aandeelhouderschap).

Wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) reageerde dat het plan moet van Europa en het gaat over verkeerslawaai. Het plan beoogt binnen de wettelijke bevoegdheidsgrenzen te blijven. Alle overlast wordt daarom wel genoemd, maar de acties in dit plan richten zich op de punten waarop de gemeente invloed uit kan oefenen. Zo zijn de acties op evenementen volgens de wethouder geborgd in het evenementenbeleid (per vergunning). Stemmen volgt later.

Bewoners van de binnenstad, verenigd in Wijkcentrum d’Oude Stadt, vinden het een actieplan zonder ambitie. Ze zijn teleurgesteld in de reactie op hun zienswijzen. Met de nota van beantwoording werd hun zienswijze (en van bijna 70 andere) op het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 volgens hen afgedaan en grotendeels ter kennisgeving aangenomen.

Moties

Motie CU: Ook geluidsoverlast van evenementen mee te nemen in het Actieplan Geluid 2020-2023;2.Met maatregelen te komen die deze vorm van geluidsoverlast bestrijden.

Motie D66 Opeenstapeling van geluid en trillingen en de impact voor gezondheid en hinder expliciet mee te nemen in de uitvoering van Actieplan Geluid.

Motie D66/GL/PvdA: Naast de in de voordracht genoemde oplossingsrichtingen over motoren (meetmethode en verbreding handhavingsbevoegdheid) en andere handhavingsoplossingsrichtingen in de gesprekken met het verantwoordelijk ministerie aan te dringen op het aanpakken van illegale aanpassingen van de uitlaat middels:
–vereenvoudiging en verbetering van de handhaving, waarmee de pakkans verhoogd kan worden;
–Waar nodig een verzwaring van de strafmaat mee te nemen, zoals fors hogere boetes en inbeslagname en vernietiging van uitlaat en/of het voertuig als uiterste straf voor dit soort illegale en asociale praktijken.

Motie PvdD: Geluidsoverlast van Schiphol ook op te nemen in het Actieplan Geluid 2020-2023.

Bronnen: gemeente Amsterdam, d’Oude Stadt