Wijziging wetgeving deadline sanering rijksinfra

De Wet milieubeheer is sinds 1 januari op enkele punten gewijzigd. Voor het aspect geluid betekent dit dat de einddatum waarop een saneringsplan voor de rijks- en spoorwegen moet zijn ingediend, verschoven is naar 31 december 2023. Daarnaast zijn er nog enkele kleine wijzigingen. Deze staan hieronder.

Artikel 11.56, oud: De beheerder van een weg of spoorweg waarvoor de geluidproductieplafonds tot stand zijn gekomen met toepassing van artikel 11.45, eerste lid, doet uiterlijk 31 december 2020 een verzoek aan Onze Minister tot vaststelling van een saneringsplan.

Artikel 11.56, nieuw: De beheerder van een weg of spoorweg waarvoor:
a. de geluidproductieplafonds bij inwerkingtreding van de Invoeringswet geluidproductieplafonds tot stand zijn gekomen met toepassing van artikel 11.45, eerste lid, en;
b. niet eerder een saneringsplan is vastgesteld of toepassing is gegeven aan artikel 11.42, tweede tot en met vijfde lid; doet uiterlijk 31 december 2023 een verzoek aan Onze Minister tot vaststelling van een saneringsplan.

Artikel 11.58, lid 2 is geschrapt: Voor een deel van een weg of spoorweg wordt slechts eenmaal een saneringsplan vastgesteld.

Artikel 11.64, lid 3, oud: De verplichting, bedoeld in het eerste lid, strekt ertoe dat uiterlijk 31 december 2021 de geluidsbelasting binnen de geluidsgevoelige ruimten van het betreffende saneringsobject wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB is gelegen onder de binnenwaarde.

Artikel 11.64, lid 3, nieuw: De verplichting, bedoeld in het eerste lid, strekt ertoe dat uiterlijk 31 december 2025 de geluidsbelasting binnen de geluidsgevoelige ruimten van het betreffende saneringsobject wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB is gelegen onder de binnenwaarde.

De Wet milieubeheer heeft daarnaast diverse andere wijzigingen ondergaan, met name is hoofdstuk 16b toegevoegd over emissie van broeikasgas door de industrie.

Zie hier de volledige wettekst.