Aandachtspunten advies RvS Aanvullingsbesluit geluid

Zoals gebruikelijk bij nieuwe regelgeving, buigt de Afdeling Advisering van de Raad van State zich over de voorgestelde nieuwe regels van de Omgevingswet. In maart 2021 is het verslag openbaar gemaakt wat de RvS in juni 2020 heeft geadviseerd over het toen beschikbare concept Aanvullingsbesluit geluid. De rijksoverheid heeft daarom het advies mee kunnen nemen bij de totstandkoming van het Aanvullingsbesluit, zoals dat in december 2020 is gepubliceerd, en daarbij een eigen afweging in kunnen maken. Er zijn diverse aandachtspunten genoemd in het verslag van de RvS. Deze gaan onder meer over handhaving van GPP’s, de WHO-richtlijnen, de (vijf)jaarlijkse verslaglegging van de GPP’s, de bestuursrechtelijke waarborging, gemeentelijke afwegingsruimte en langdurige verhoging van geluid op industrieterreinen. Hieronder staan enkele passages uit het advies.

Het hele advies is hier te vinden.

Handhaving GPP’s

De Afdeling advisering van de Raad van State merkt op dat er weinig aandacht wordt besteed aan het toezicht op en de handhaving van geluidproductieplafonds en dat op onderdelen soms geen
gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gerealiseerd. In verband daarmee wil de Raad van State dat het ontwerpbesluit wordt aangepast en dat het besluit wordt toegelicht.

WHO-richtlijnen

De Afdeling adviseert ook om voordat de Omgevingswet in gaat (1 januari 2022) al zo veel als mogelijk duidelijkheid te scheppen over de vraag in hoeverre het gebruik van de WHO-richtlijnen zal zorgen voor aanpassingen van de geluidregelgeving.

Bestuursrechtelijke handhaving

Wat wegen en industrieterreinen betreft, zal een belanghebbende niet kunnen verzoeken om bestuursrechtelijke handhaving om zo maatregelen te treffen en te voldoen aan de geluidproductieplafonds. Weliswaar is bij het niet naleven van geluidproductieplafonds door decentrale bestuursorganen toezicht vanuit het bestuur zelf en vervanging door een ander bij taakverwaarlozing mogelijk, maar men kan natuurlijk ook naar de bestuursrechter stappen.

(Vijf)jaarlijkse verslaglegging

De Afdeling merkt op dat een vijfjaarlijkse verslaglegging niet aan zijn functie voldoet. Dit is namelijk de waarborg van geluidproductieplafonds. Daarom zou het een verplichte jaarlijkse verslaglegging moeten zijn. Aan die jaarlijkse verslaglegging kunnen eventueel minder eisen gesteld worden dan aan de vijfjaarlijkse verslaglegging, zodat het niet veel meer werk zal kosten. Dit kan zolang de verslaglegging voldoende inzichtelijk maakt of de geluidproductieplafonds zijn nageleefd.

Afwegingsruimte en emplacementen

Het RIVM signaleert dat sommige delen van het nieuwe systeem het beschermingsniveau kan verslechteren, afhankelijk van hoe decentrale overheden omgaan met de grotere afwegingsruimte die de nieuwe regels bieden. De Afdeling vraagt daarom aandacht voor een nieuwe grens voor industrielawaai en een nieuwe manier waarop het geluid van spoorwegemplacementen bij hoofdspoorwegen wordt beoordeeld.

Langdurige verhogingen geluid industrie

De Afdeling wil dat zowel in het omgevingsplan als in een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit op een industrieterrein, regels gesteld worden om grote, langdurige verhogingen in het geluidniveau van het industrieterrein ten opzichte van de rest van het jaar te voorkomen.