Aanvullingsbesluit geluid naar Tweede Kamer

Op 14 oktober is het Aanvullingsbesluit geluid naar de Tweede Kamer gestuurd. De internetconsultatie is daarin meegenomen. Ook is er, zoals gebruikelijk, een nota van toelichting bijgevoegd. Het Aanvullingsbesluit bevat belangrijke regels over hoe er in de toekomst met geluidzaken wordt omgegaan en waar de verantwoordelijkheden liggen.

Met dit aanvullingsbesluit wordt volgens de minister een volgende stap gezet in de juridische uitwerking van de bestuurlijke afspraken over beleidsvernieuwing op het gebied van geluid, en in de integratie van deze geluidregels in het stelsel van de Omgevingswet. De beleidsvernieuwing op het gebied van geluid is enerzijds gericht op het verbeteren van de bescherming tegen geluid via structurele monitoring, en anderzijds op de algemene verbeterdoelen van de stelselherziening. In overleg met de betrokken stakeholders is een systeem van geluidregels ontwikkeld dat een balans biedt tussen de wens tot vereenvoudiging, de wens tot beleidsvrijheid voor overheden en de mate van bescherming van de gezondheid tegen geluid. Ook borgen de nieuwe geluidregels de belangen van de (spoor)wegbeheerders en bedrijven op industrieterreinen.

Dit aanvullingsbesluit vult het stelsel van de Omgevingswet aan met regels over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Deze regels zijn nog niet opgenomen in eerder gepubliceerde algemene maatregelen van bestuur. Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat al de regels over het geluid van activiteiten buiten industrieterreinen en regels voor windturbines, windparken, buitenschietbanen en militaire springterreinen die ook gelden op industrieterreinen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat regels over geluidwering van gebouwen en over het geluid van bouwactiviteiten. De regels over geluid van luchthavens worden later ingevoegd.

Dit besluit vult het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit aan met regels die gericht zijn tot bestuursorganen en instanties met publieke taken. Daarnaast wijzigt het de regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving over geluidwering bij nieuwe gebouwen en transformaties; alleen die laatste regels gelden ook voor burgers en bedrijven. Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt alleen technisch gewijzigd.

Het aanvullingsbesluit voorziet in regels voor verschillende situaties:

  • De monitoring en beheersing van geluid van bestaande wegen, spoorwegen en industrieterreinen.
  • Het toelaten of wijzigen van wegen, spoorwegen of activiteiten op industrieterreinen.
  • Het toelaten van nieuwe geluidgevoelige gebouwen (woningen, kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen) in de omgeving van wegen, spoorwegen en industrieterreinen.
  • De geluidwering van gebouwen in de omgeving van wegen, spoorwegen en industrieterreinen.
  • Het saneren van bestaande situaties met overschrijdingen.

Tijdens het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit is er op 5 november een discussiesessie over de regels. Op de site van de Rijksoverheid staat het volledige besluit en de toelichting