Advies Van Geel Eindhoven Airport blijft overeind

Oud-staatssecretaris Pieter van Geel heeft op verzoek van het ministerie van I&W een ‘Aanvullend advies geluidreductie Eindhoven Airport’ uitgebracht. Hierin houdt hij vast aan een geluidreductie van 30% in 2030. Het advies is positief ontvangen bij bewonersorganisaties en bij de luchthaven.

Anderhalf jaar geleden bracht Van Geel in opdracht van de regering een eerste advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) uit omtrent de ontwikkelingsrichting van Eindhoven Airport voor de komende tien jaar. In deze ‘proefcasus Eindhoven Airport’ opteerde Van Geel onder andere voor 30% minder vliegtuiglawaai in 2030, vergeleken met de gemeten geluidsbelasting van 2019. Recent vroeg het ministerie Van Geel echter om zijn eerste advies nog eens tegen het licht te houden. Volgens de minister wierpen de coronacrisis en nieuwe gegevens rondom geluidsarme vliegtuigen de vraag op of de doelen uit de proefcasus niet moesten worden bijgesteld.

Evaluatiemoment in 2026

Volgens Van Geel is er geen reden om af te wijken van de in de proefcasus voorgestelde koers. “Natuurlijk zullen corona en technische ontwikkelingen hun effecten hebben op de luchtvaart, maar dat is geen reden om af te wijken van het einddoel dat in de proefcasus is opgenomen. Het is belangrijk om vast te houden aan de route die in de proefcasus is uitgezet.” Van Geel pleit er in zijn nieuwe rapportage wel voor om in 2026 een tussentijdse evaluatie te houden, over hoe het proces loopt om te komen tot 30% geluidsvermindering in 2030.

Bewonersorganisatie BVM2 kan leven met het tweede advies, dat Van Geel binnenkort opstuurt aan de minister en de Tweede Kamer. Wel is de organisatie sceptisch over het voorstel over een evaluatie. “In het verleden hebben we gezien dat zulke voorstellen er vaak toe leiden dat allerlei discussies rondom geluid en leefbaarheid rond de luchthaven opnieuw worden overgedaan en dat omwonenden aan het lijntje worden gehouden. Dat is voor ons onaanvaardbaar”, reageert Wim Scheffers van BVM2.

Luchthaven werkt mee

Eindhoven Airport ondersteunt de voorgestelde cyclische systematiek om voor de middellange termijn een norm voor geluidsreductie vast te leggen en voor de langere termijn hiervoor een doel te bepalen dat na een evaluatie wordt omgezet in een norm. De luchthaven staat achter het voorstel om richting de doelstelling voor 2030 in 2026 een evaluatiemoment in te bouwen. De vlootvernieuwing van 60% in 2030 als uitgangspunt voor reductie van de geluidbelasting staat voor Eindhoven Airport nog steeds overeind. De luchthaven heeft al diverse stappen gezet om de geluidbelasting te verminderen. Sinds kort zijn er geen geplande vluchten meer na 23.00 uur en er komt een prikkel in de havengeldtarieven om de inzet van de nieuwste vloot op Eindhoven te stimuleren. Daarnaast is het aantal vliegbewegingen bevroren op 41.500 t/m 2022 en zal in 2022 de geluidsruimte iets kleiner worden doordat de zgn. meteomarge niet meer in de vergunning wordt opgenomen.

Bronnen: BVM2, Eindhoven Airport.