Brief burgemeesters aan minister tegen motorlawaai

Op 30 oktober 2020 hebben de Burgemeesters Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard en De Graaf van de gemeente Lopik gezamenlijk een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, om aandacht te vragen voor de ernstige geluidoverlast van motorvoertuigen in beide gemeentes. Ook in Amsterdam zijn er meerdere oproepen tegen motorlawaai

Krimpen en Lopik

De burgemeesters van Krimpenerwaard en Lopik stellen dat motorvoertuigen en met name motorfietsen veel meer geluid maken dan maatschappelijk acceptabel is. Het gaat dan over:

 1. Motoren die zijn uitgerust met “sportuitlaten”, die aanzienlijk meer herrie produceren dan de oorspronkelijk gemonteerde fabrieksuitlaten.
 2. Zware motorfietsen die voldoen aan huidige wettelijke normen, maar veel meer geluid produceren dan maatschappelijk wenselijk.
 3. Motorrijders die in groepen rijden, deze massaliteit leidt tot ernstige geluidshinder tot in de verre omtrek.
 4. Het is voor veel motorrijders een sport om snel op te trekken, terug te schakelen in de bocht en daarna weer extra gas te geven of ander verkeer met veel extra geluid te passeren.

Zij doen dit op basis van een breed gesteunde motie van het CDA en de VGBK, waarin verzocht wordt om:

 • actief te blijven handhaven op geluidoverlast en snelheidsovertreding, alsmede andere vormen van verkeersoverlast door motoren op relevante (dijken, provinciale wegen en doorgaande binnenwegen) wegen in de gemeente Krimpenerwaard. Met als doel de verkeersoverlast van voor de corona periode en het eerste weekend van de corona periode niet meer te laten plaatsvinden én
 • In samenwerking met de Groene Hart gemeenten een actieve lobby richting het parlement en kabinet op te starten om het aantal toegestane decibels te verlagen.

De Burgemeesters hebben de lobbybrief opgesteld in nauwe samenwerking met gemeentelijke actiegroepen en de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen). Met als doel om te komen tot minder geluidsoverlast door motorvoertuigen voor de inwoners.

De Burgemeesters vragen aandacht voor de volgende 5 punten;

 1. Verlaging van de geluidsnormen voor motorfietsen naar een maatschappelijk acceptabel niveau;
 2. Een algeheel verbod op handel, verkoop en gebruik op de openbare weg van regelbare uitlaatsystemen voor alle motorvoertuigen, waaronder kleppen in de uitlaat, verwijderbare dB-killers en andere mechanische of elektronische regelsystemen die afwijking veroorzaken ten opzichte van de geluidsemissie volgens de type goedkeuring;
 3. Wettelijke mogelijkheid voor de gemeente om een maximale eis met betrekking tot het aantal dB’s voor woongebieden in te voeren. Dit overeenkomstig de wens van veel Duitse gemeenten. Of bijvoorbeeld door net zoals Oostenrijk een lijst te maken van wegen die verboden zijn voor motoren die meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid maken.
 4. Meer wettelijke mogelijkheden voor de gemeente tot het invoeren van inrijverboden voor motoren die overlast veroorzaken middels het instellen van milieuzones of andere beperkende maatregelen;
 5. Een wettelijk kader tot een verbeterd en vereenvoudigd systeem voor handhaving op geluidsoverlast door motorvoertuigen met inzet van nieuwe IT middelen, zoals de akoestische flitspaal of handhavingsapp;

De NEFOM is zeer verheugd met dit initiatief. Het bestuur heeft in overleg met de Burgemeesters de lobbybrief ter beschikking gesteld aan alle NEFOM leden, tot dus ver 46 bewonersgroepen in 9 provincies, die hun Burgemeesters zullen verzoeken deze lobby te steunen.

Amsterdam

Met 2008 handtekeningen werd in Amsterdam de petitie Stop overbodig motorlawaai aangeboden aan Micha Mos, bestuurder van stadsdeel Centrum. Volgens NH Nieuws eisen de opstellers dat Amsterdam meer doet om de herriebakken te beteugelen. Vooral voor Amsterdammers die aan drukke straten en kruisingen wonen is dit een grote ergernis. Volgens centrumbewoner Edgard mogen motoren wettelijk meer lawaai produceren dan auto’s. Handelaren maken daar handig gebruik van door een zogenaamde ‘sportuitlaat’ te verkopen. “Dat moet echt heel snel verboden worden. De lawaainorm voor motoren moet gelijk gesteld worden met die van de auto’s”, vindt hij. Daarnaast moet er volgens hem meer gehandhaafd worden op geluidsovertredingen.

Stadsdeelbestuurder Micha Mos erkent de problemen van de bewoners. Hij ziet ook een duidelijke toename van groepen motorrijders en de overlast die ze geven, maar heeft niet genoeg capaciteit om hierop goed te kunnen handhaven. Hij houdt daarom nauwlettend de ontwikkelingen van de akoestische flitspalen in de gaten. “Als je dat kan automatiseren, dan denk ik dat je een heel eind komt”, vertelt hij tegen NH Nieuws.

Ook in de gemeenteraad werd in het kader van het Actieplan geluid opgeroepen werk te maken aan de vermindering van motoroverlast.

Bronnen: Geluidoverlast Krimpenerwaard, AD, NH Nieuws