Gemeente Tiel tussen horeca en burger

De gemeente Tiel kan niet anders dan naar bewoners luisteren en horecazaken op het Plein aan de regels voor het produceren van geluid houden. Tegelijkertijd wil het college van B & W wel graag met de kroegeigenaren in gesprek blijven over wat er mogelijk is om de horeca op het Plein te ondersteunen en succesvol te laten zijn.

Dat concludeert het college naar aanleiding van een zaak over geluid van een café aan het Plein waarbij de gemeente heeft voorgeschreven om een geluidbegrenzer aan te brengen. Zoals eerder ook de bezwarencommissie komen burgemeester en wethouders tot de conclusie dat het geluid in de zaak na 23.00 uur moet worden begrensd op 76 dB.

Onbegrip
De zaak leidde tot onbegrip bij ondernemers die stellen dat zij het in deze tijd al moeilijk genoeg hebben. Het college snapt dit dilemma maar moet zich wel aan de geldende regels houden. Het stadsbestuur gaat kijken hoe dit op te lossen is met in het achterhoofd zowel de belangen van bewoners als ondernemers.

“De indruk kan ontstaan dat wij als gemeente het ondernemers onnodig lastig maken”, zegt wethouder Frank Groen. “Dat is zeker niet het geval. Wij staan achter onze horeca maar hebben ook met andere belangen te maken en moeten ons uiteraard aan de wet houden.”

Horecaplein
Bij deze maatregel is discussie ontstaan over het begrip horecaplein en wat daar wel en niet mag wat betreft geluid. Het Plein is door de gemeente Tiel in het verleden benoemd als plek om vooral horeca te vestigen. Het is niet formeel in het bestemmingsplan vastgelegd als horecaconcentratiegebied en dat kan ook niet zomaar.

Het Plein kent verschillende functies. Naast horecazaken zijn er ook woningen. Naar aanleiding van klachten van bewoners over horecageluid doet de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) daar onderzoek naar. Dan wordt op verschillende tijdstippen het geluid gemeten op de gevel van nabij gelegen gebouwen of woningen die direct aan horeca grenzen zoals een woning boven een kroeg. Hiervoor zijn landelijke normen waaraan iedereen moet voldoen.

Van de horecazaak op het Plein is door de ODR vastgesteld dat de normen overschreden worden. Aan de hand van de metingen is de eigenaar opgedragen de geluidsinstallatie te begrenzen op 76 dB. De eigenaar heeft hiertegen bezwaar ingediend en bepleit een verruiming van de norm met 5 dB.

Verruiming geen haalbare kaart
Wanneer je een gebied tot horecaconcentratiegebied maakt, is zo’n verruiming van de geluidsnormen met 5 dB mogelijk. Maar er gelden dan ook andere eisen. Zo mogen aangrenzende woningen niet aan meer geluid worden blootgesteld. In de praktijk is dat vrijwel onmogelijk en zouden woningen wegbestemd moeten worden. Dit is een langdurig proces.

“Dat is dus geen haalbare kaart”, zegt Groen. “Het is een feit dat er na corona veel meer klachten over overlast bij ons binnenkomen. Wij hebben uiteraard de rechten van inwoners te beschermen. Tegelijkertijd staan wij als stadsbestuur voor een vitale binnenstad waar een florerende horecasector een onmisbaar onderdeel van is. Ik ga dan ook graag het gesprek aan met de ondernemers om te kijken hoe wij de sector als gemeente beter kunnen ondersteunen.”

Zo is er bijvoorbeeld een wens om de aanvraag van zogenoemde ‘herriedagen’ makkelijker en sneller te maken. Ook kan er nadrukkelijker aandacht besteed worden aan de belangen van horecazaken bij de organisatie van evenementen of de indeling van de zaterdagmarkt. De gemeente gaat advies inwinnen bij andere steden over hun horeca-beleid. Groen benadrukt dat de Tielse horeca zelf ook het nodige kan doen door gezamenlijk op te trekken en kennis te delen over bijvoorbeeld geluid en isolatie.

Bron: Gemeente Tiel