Klinkende Luchtvaartnota vastgesteld

Als de luchtvaart na de coronacrisis weer gaat groeien, dan wil minister Van Nieuwenhuizen daar ruimte voor geven, blijkt uit de Luchtvaartnota 2020-2050, waarmee het kabinet vrijdag instemde. Uitgangspunt hierbij is dat de luchtvaart de groei moet ‘verdienen’. En dit terwijl de weerstand tegen groei van de luchtvaart groeit onder de bevolking en de door hinder getroffen gemeentes en provincies.

Na het herstel van de huidige crisis is er perspectief op groei, mits de luchtvaart er aantoonbaar in slaagt om stiller en schoner te worden. In de Luchtvaartnota 2020-2050 zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen de luchtvaart in Nederland zich de komende decennia kan ontwikkelen. Het kabinet wil een veilige luchtvaart, gericht op een sterk netwerk met rechtstreekse verbindingen naar de rest van de wereld. Een luchtvaart die minder hinder oplevert voor de mensen in de omgeving van luchthavens en die schoner is. Groei is, als de sector zich heeft hersteld van de huidige crisis, geen vanzelfsprekendheid meer, maar zal moeten worden verdiend op basis van concrete maatregelen die genomen zijn voor hinderbeperking en verduurzaming.

De luchtvaart moet haar groei dus verdienen. Maar de eisen van de minister zijn niet streng: de CO2-uitstoot moet in 2070 nul zijn en in 2050 gehalveerd zijn ten opzichte van het niveau van 2005. Dat was een topjaar voor de luchtvaart, dus dit is minder ambitieus dan uitgaan van het gebruikelijke peiljaar 1990. In 2030 moet verplicht 14% duurzame kerosine worden bijgemengd en er komt een CO2-plafond. Ook wil het kabinet de internationale trein aantrekkelijker maken als alternatief voor kortere vluchten. Schiphol, KLM, NS en ProRail richten zich in een actieplan op de bestemmingen Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn.

Schiphol en KLM zijn tevreden met de Luchtvaartnota: hun belangrijkste doelen worden onderschreven. Alleen op één punt waarschuwt de KLM dat dit hun veel geld gaat kosten: het aantal nachtvluchten op Schiphol moet omlaag van 32.000 naar 25.000 per jaar.

Klaar met groei luchtvaart

Minder tevreden zijn de burgers en de gemeentes en provincies in de omgeving van Schiphol. Uit een enquête die bureau Motivaction in augustus uitvoerde in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blijkt dat 49% van de Nederlanders voorstander is van een krimp van de luchtvaart en nog eens 28% tegenstander is van verdere groei. In 2018 was een derde nog voorstander van meer vluchten, daar is dit jaar 14% van over. De gegroeide afkeer van de luchtvaart is ook terug te zien als het gaat om draagvlak voor beleid dat vliegmaatschappijen dwingt te verduurzamen. De gegroeide weerstand tegen vliegen kan veroorzaakt zijn door de coronacrisis, waardoor er sowieso veel minder gevlogen wordt, aldus de onderzoekers. Ze waarschuwen dan ook dat nog moet blijken in hoeverre alle goede voornemens om minder te vliegen ook uitgevoerd worden.

Ook de gemeentes en provincies vinden het welletjes. In een brief op poten aan Schiphol-baas Dick Benschop stellen de verenigde gemeentelijke en provinciale bestuurders dat het vliegveld de leefbaarheid in de regio hoger op de agenda moet zetten, desnoods ten koste van het vaak misbruikte argument van vliegefficiëntie. De brief is ondertekend door Jeroen Olthof als voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). De BRS is gesprekspartner in het officiële Schiphol-overleg. Olthof is gedeputeerde namens de PvdA in de Provincie Noord-Holland. In keurige doch rake bewoordingen stelt Olthof dat de bestuurders twijfelen aan de hinderbeperkende maatregelen zoals Schiphol die presenteert op de website Minder hinder Schiphol. Op deze site is te lezen dat Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zich gezamenlijk inzetten om de geluidshinder door het vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven te beperken en zo de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Hierbij wordt ingezet op de gebieden van baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures voor vliegen overdag en in de nacht.

Bronnen: Rijksoverheid, Trouw, RTL Nieuws, SchipholWatch, Minder hinder Schiphol, Luchtvaartnieuws.