Geen resultaat jaren onderzoek LF-geluid Den Bosch

Na jarenlang onderzoek naar een storende bromtoon die bewoners van Bokhoven, Engelen en de Maaspoort regelmatig hoorden, heeft de omgevingsdienst geen bron kunnen vinden. In juni 2021 tot maart 2022 en later in september 2022 zijn er geluidsmetingen gedaan bij bewoners, waarbij een apparaat met een opnameknop werd geïnstalleerd. Hoewel er meldingen van het geluid

Boete dreigt voor windpark in Nederweert

De gemeente Nederweert heeft gedreigd om Windpark Ospeldijk een boete van 50.000 euro op te leggen wegens overtreding van de geluidslimieten. Recent onderzoek heeft aangetoond dat minstens één van de vier windturbines de wettelijk vastgestelde geluidsniveaus overschrijdt. Omwonenden hebben verzocht om handhaving. Als er binnen vier weken geen oplossing wordt gevonden, kan het windpark een

Overeenstemming meetmethode LF-geluid windturbines

Er is een akkoord bereikt tussen alle betrokken partijen bij het windpark N33 over de methode om laagfrequent geluid bij de windmolens aan de N33 te meten en te beoordelen. Dit akkoord omvat de gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, het Ministerie van Economische Zaken, fabrikant Siemens Gamesa en de exploitanten van het windpark, RWE en

Hinderapp voor regio Groningen

De provincie Groningen en de Omgevingsdienst Groningen werken nauw samen om een veilige schone leefomgeving te kunnen realiseren. Vanuit de gemeente Eemsdelta en de gemeente Het Hogeland kwam de vraag om een applicatie te ontwikkelen waarin bewoners van overlast van geur en/of geluid kunnen melden. HinderappSamen met Wowww, de provincie Groningen, de Omgevingsdienst Groningen, de

Twaalf carnavalswagens Oldenzaal waren te luid

Na kritiek op het geluidsniveau, werden tijdens de carnavalstochten in Losser, Dinkelland en Oldenzaal geluidsmetingen uitgevoerd. Dit resulteerde erin dat 12 deelnemers het geluid moesten verlagen, nadat ze de grens van 90 dB overschreden. „Enkele uitschieters richting 100 dB zijn doorgegeven aan de organisatie”, zegt een woordvoerder van de gemeente bij De Stentor. „Er werden

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Brussels Gewest doet test lawaaiflitspaal

De Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron wil in Brussel geluidsoverlast van auto’s tegen gaan met lawaaiflitspalen. Daarom start Brussels Gewest een test. Volgens deze organisatie zorgt deze overlast voor gehoorproblemen, hart- en vaatziekten, migraine en slapeloosheid. De Université libre de Bruxelles geeft aan dat 70 procent van de bevolking in Brussel geluid wordt blootgesteld

Nachtelijke geluidsdeken bij windmolenpark Drenthe

Uit onderzoek naar het windpark bij De Drentse Monden is gebleken dat het geluid na plaatsing van de windturbines is toegenomen. Daarnaast blijkt dat het laagfrequent geluid beperkte invloed heeft. Toch hebben omwonenden hier last van en daarom laten de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn extra brononderzoek uitvoeren. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de

Overlast vrachtwagens Onderdendam (Gr) aangepakt

Het zware verkeer dat door Onderdendam rijdt, veroorzaakt overlast voor de inwoners. Daar willen de provincie Groningen en gemeente Hogeland wat aan doen. Het verkeer zou zorgen voor files, onveilige verkeerssituaties en overlast door geluid en trillingen. Om in de toekomst klachten te voorkomen zal één straat overdag afgesloten worden voor de vrachtwagens. Verder komt

Kleine overschrijding norm geluid bovenburen mag

De verhuurder van een flatwoning in Weesp hoeft geen isolatiemaatregelen te treffen om contactgeluid met de onderbuurman te verminderen. De onderbuurman stapte na twee jaar last te hebben gehad van lawaai naar de rechter. In 2021 liet hij al een geluidsonderzoek uitvoeren waaruit bleek dat het geluid ‘hinderlijk’ was. Daarop verving de verhuurder de vloer

Discussie over tonaal geluid Circuit Zandvoort

Volgens de Stichting Rust aan de Kust heeft de gemeente Zandvoort niet juist gehandeld bij de bepaling of voor het geluid van het circuit een toeslag van 5 dB(A) gehanteerd moet worden vanwege ’tonaal geluid’. De tonaliteit zou geheel genegeerd worden, hoewel de tonaliteit wel zou zijn vastgesteld. Om hier verandering in te brengen is

Jurisprudentie november/december 2022

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Deze keer maken we een uitstapje naar het Gerechtshof voor een civielrechtelijke kwestie over onrechtmatige hinder van een warmtepomp. Daarnaast een selectie van de uitspraken die in de periode van 16 november tot met 14 december 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”).

Nalevingsverslagen gpp’s rijks- en spoorwegen 2021

Rijkswaterstaat en ProRail hebben hun nalevingsverslagen van de geluidproductieplafonds over 2021 gepubliceerd. Daarin wordt berekend waar het geluid van weg- dan wel railverkeer in 2021 de geluidproductieplafonds (gpp’s) heeft overschreden, of hoeveel geluidruimte er is. Rijkswegen In 2021 heeft er ondanks enig economisch herstel net als in 2020 een afname van de verkeersintensiteiten plaatsgevonden door

Herstelactie onjuistheden geluidregister spoor

De voor hoofdspoorwegen geldende geluidnormen zijn vastgelegd in het geluidregister. Er is aanleiding de geluidproductieplafonds bij hoofdspoorwegen te wijzigen om de volgende redenen. Toelichting De geldende geluidnormen zijn vastgelegd in geluidproductieplafonds op langs de spoorweg gelegen virtuele referentiepunten. Deze plafonds zijn gebaseerd op talrijke eveneens in het geluidregister opgenomen (bron)gegevens. Het is van groot belang

Zuid-Holland meet met bewoners geluid RTH Airport

Het afgelopen jaar zijn de meldingen van vliegtuigoverlast flink gestegen rondom het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. De provincie Zuid-Holland gaat nu geluidsmetingen doen bij woningen. Speciale meetsets zullen worden bevestigd bij de woningen. Dit is omdat bewoners zich niet altijd kunnen vinden in de officiële geluidsberekeningen van het Rijk. De meetsets bij de woningen

Grondgeluid Schiphol belemmert woningbouw ook

Doordat de A9 is verlegd bij Badhoevedorp, is er ruimte vrijgekomen waar de gemeente Haarlemmermeer nu woningen wil gaan bouwen. Bij het onderzoek blijkt te weinig rekening te zijn gehouden met plekken op Schiphol waar door proefdraaien (testen van de motoren) veel grondlawaai door vliegtoestellen wordt gemaakt. Hieronder staat in algemene woorden waar het knelt,

Toeslag tonaal geluid windturbines

Dat windturbines een ruis veroorzaken die heel wat mensen vervelend vinden, is na vele discussies en onderzoeken duidelijk. Het gebeurt soms dat een windturbine óók een extra hinderlijke bromtoon of een fluitend geluid maakt die binnen de geluidsnorm valt. Een dergelijk geluid wordt ’tonaal’ geluid genoemd. Op zulk tonaal geluid kan normaal gesproken niet gehandhaafd

Betere windtunnelmetingen voor stil vliegverkeer

In Nederland is de vermindering van vliegtuiglawaai een maatschappelijk dilemma. Het geluid dat vliegtuigen produceren veroorzaakt bij sommige omwonenden veel stress. Deze stress zou verminderd kunnen worden als de vliegtuigen stiller zouden zijn. Marijn Sanders en Julian Biesheuvel van de Universiteit Twente hebben voor hun promotie onderzoek gedaan naar zulke vliegtuigen. Hun oplossing: het creëren